Ny mat - selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1993 av 4. desember 2020 som godkjenner selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1993 of 4 December 2020 authorising the placing on the market of seleniumcontaining yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat-ingrediens i kosttilskudd, unntatt kosttilskudd til sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 18. desember 2019 med at krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene, for den generelle populasjonen over 3 år. EFSA vurderte også at selen fra denne kilden er like trygg som selen fra andre kilder i kosten. EFSA vurderte videre at inntak av kosttilskudd i tillegg til et kosthold rikt på selen, kan medføre at UL overskrides for alle aldersgrupper unntatt barn 7-9 år. Søkeren modifiserte etter dette foreslåtte bruksnivå, og disse vil ikke medføre at UL overskrides.

EFSA bemerket ellers at det er kommet ny dokumentasjon som tilsier at UL (som ble fastsatt i 2000) bør revideres. KOM vil derfor be EFSA om å oppdatere UL. Det foreligger imidlertid ikke juridisk grunnlag for å avvike gjeldende UL så lenge det ikke foreligger en ny vurdering.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk i kosttilskudd: separate maksimumsgrenser for barn fra 4-6 år, 7-10 år, 11-17 år og voksne. Den lovbestemte betegnelsen er «gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder selen». Kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn, småbarn, barn eller unge opptil 18 år (avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er ment for). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1993
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1993

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker