Plantevernmidler - 1-dekanol m.fl., forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2007 av 8. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalen, 6 benzyladenin, acekinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadiraktin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, biksafen, bupirimat, Candida oleophila stamme O, klorantraniliprol, dinatriumfosfonat, ditianon, dodin, emamectin, flubendiamid, fluometuron, fluksapyroksad, flutriafol, heksytiazoks, imazamoks, ipconazol, isoksaben, L-askorbinsyre, kalksvovel, appelsinolje, Paecilomyces fumosoroseus stamme Fe9901, pendimetalin, penflufen, pentiopyrad, kaliumfosfonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyrokssulam, kinmerak , S-abscisinsyre, sedaksan, sintofen, natriumsølvtiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, taufluvalinat og tebufenoz

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2007 of 8 December 2020 amending Implementing Regulation (EC) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-decanol, 1,4-dimethylnaphthalene, 6 benzyladenine, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminium sulfate, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila strain O, chlorantraniliprole, disodium phosphonate, dithianon, dodine, emamectin, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazole, isoxaben, L-ascorbic acid, lime sulphur, orange oil, Paecilomyces fumosoroseus strain Fe9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, potassium phosphonates, prosulfuron, Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisic acid, sedaxane, sintofen, sodium silver thiosulfate, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, tau fluvalinate, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate and zinc phosphide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Alle de 54 aktive stoffene som omfattes av forordningen er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenninger for disse utløper for de aller fleste i første halvdel av 2024, mens enkelte har en godkjenning som utløper allerede i 2022 eller 2023.

Forordningen gir en kortvarig forlengelse av godkjenningsingsperioden for disse stoffene av to ulike grunner:

Enten

  • som følge av forordning (EU) 2020/1740 som nylig er fastsatt til erstatning for forordning (EU) nr. 844/2012 om fastsettelse av prosedyrer for behandling av søknader om fornyet godkjenning for aktive stoffer. Den nye forordningen omfatter enkelte nye tidsfrister i forbindelse med søknads- og behandlingsprosessen som gjør det nøvendig å øke någjeldende godkjenningsperiode noe. 

eller

  • som følge av omfordelingen mellom medlemsland om ansvaret for behanding av søknader om regodkjenning. Denne omfordelingen er gjort for å fordele arbeidsbelastningen mellom de enkelte land bedre, og som har som konsekvens at opprinnelig periode for godkjenning av enkelte stoffer må forlenges noe. 

Alle stoffene vil med dette få en godkjenningsperiode som varer til ulike datoer i siste halvdel av 2024 eller første del av 2025.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2007
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R2007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2020
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 340/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2021

Lenker