Vet - klassisk svinepest Latvia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1525 av 16. oktober 2020 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU når det gjelder dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1525 of 16 October 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning 2013/764 som omhandler beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest. Rettsakten fjerner Latvia fra vedlegget da myndighetene i landet har dokumentert fristatus for sykdommen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS.  Latvia fjernes fra forskriftens vedlegg I.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1525
Basis rettsaktnr.: Beslutning 2013/764/EU
Celexnr.: 32020D1525

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2020
Frist returnering standardskjema: 20.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker