Forordning om forlengelse av frist for å gjennomføre visse bestemmelser i forordning 2019/773

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/778 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/778 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/773 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Sammendrag av innhold

I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Forordning (EU) 2020/778 forlenger dermed fristen for implementering av visse bestemmelser i gjennomføringsforordning 2019/773.

Nærmere om de enkelte endringene

Direktiv (EU) 2016/797 ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for å vedta de nasjonale regler som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i artikkel 57 (1) i direktiv (EU) 2016/797. Artikkel 57 (2a) ble dermed lagt til i direktiv (EU) 2016/797 for å gi medlemsstater som allerede hadde utsatt gjennomføringsperioden for direktivet, i samsvar med artikkel 57 (2), muligheten til å utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020. For medlemsstatene som har varslet ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for direktiv (EU) 2016/797 i samsvar med artikkel 57 (2a), bør gjennomføringen av visse bestemmelser i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 også utsettes til 31. oktober 2020. De aktuelle bestemmelsene er punkt punkt 4.2.2.5 (Route compatibility and train composition) og Tillegg D1 (Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/773. Forordning (EU) 2020/778 endrer derfor artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 (se artikkel 1 nr.1).

På grunn av tiltakene etter COVID-19-pandemien, kunne prosessen knyttet til eliminering av nasjonale regler for bakre endesignal til godstog ikke gjennomføres som planlagt. Som en del av denne prosessen, skulle medlemsstatene i utgangspunktet ha levert en rapport til kommisjonen innen 30. september om deres bruk av refleksplater. Dette i henhold til punkt 4.2.2.1.3.2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/773, under overskriften «reports». Forordning (EU) 2020/778 gir medlemsstatene ytterligere tre måneder til å levere rapporten. Fristen for å levere rapporten blir derfor endret fra 30. september 2020 til 31. desember 2020 (se artikkel 1 nr. 2). Datoen for kommisjonens gjennomgang i henhold til punkt 4.2.2.1.3.2, under overskriften «phasing out», blir også endret fra 31. mars 2021 til 30. juni 2021 (se artikkel 1. nr. 3).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU 2019/773 og 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU, og er tatt inn i Prop. 101 LS (2019-2020). Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering

Statens jernbanetilsyn finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/778
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/773
Celexnr.: 32020R0778

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 25.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker