Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av ekstrakt (capsantin) av saponifisert paprika (Capsicum annuum) som tilsetningsstoff i fôrvarer for opprettskyllinger, mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe, verpehøner og mindre utbredte arter av eggleggende fjørfe

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 of 6 October 2020 concerning the authorisation of saponified paprika (Capsicum annuum) extract (capsanthin) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening, laying hens and minor poultry species for laying

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder ekstrakt fra spansk pepper (Capsium annuum) som var godkjent som fargestoff for fjørfe for slakt og egglegging etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og nå er regodkjent etter nytt regelverk. Hovedinnholdet i ekstraktet er capsantin, et karotenoid som gir rødfarge. Fargestoffet gir farge til eggeplommen og skinnet på fjørefe. EFSA vurderer ekstraktet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under gitte betingelser for bruk (40 mg/kg). Det er presisert at det totale innholdet av karatenoider og/eller xanthophyller ikke skal overskride 80 mg/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1418
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1418

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker