Forordning (EU) 2021/1138

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1338 of 11 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards reporting requirements and reporting channels between organisations, and requirements for meteorological services

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1338 av 11. august 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 når det gjelder rapporteringskrav og rapporteringskanaler mellom organisasjoner, og krav til meteorologiske tjenester

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til regelverksendringer ble lagt frem av EASA i februar 2021, og var i utgangspunktet forventet å bli vedtatt av kommisjonen i fjerde kvartal 2021.

På grunn av behov for å vedta nytt globalt SNOWTAM-format innen 12. august 2021, fremskyndte Kommisjonen prosessen med vedtakelse. Forordningen ble derfor vedtatt 11. august. Av den grunn fikk Luftfartstilsynet ikke ferdigstilt posisjonsnotatet før forordningen ble endelig vedtatt av kommisjonen.

Sammendrag av innhold

EASA foreslo gjennom Opinion 01/2021 en endringsforordning til forordning (EU) 2017/373 som stiller krav til ytere av flysikringstjenester. 

Det foreslåtte regelverket hadde tre hovedmålsetninger:

1)  Tilpasse forordning (EU) 2017/373 til kravene om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart i forordning (EU) nr. 376/2014, siden flysikringstjenesteytere skal ha et hendelsesrapporteringssystem som en del av styringssystemet sitt. 


2)  Gjennomføre endringene 78 og 79 i vedlegg 3 til Chicagokonvensjonen (ICAO Annex 3) om flyværtjenester i europeisk rett. Dette gjelder særlig tilpasninger i SWIM (system wide informastion management) for:

 • harmonisering når det gjelder utveksling av meteorologiske observasjoner og rapporter (METAR, SPECI, TAF)
 • informasjon om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten til flyoperasjoner(SIGMET)
 • informasjon om værfenomener underveis som kan påvirkesikkerhet ved flyoperasjoner på lavt nivå (AIRMET)
 • rådgivningsinformasjon om vulkansk aske og tropiske sykloner
 • rådgivning om romvær osv.

        Disse endringene er gjeldende i ICAO-regelverket fra 8. november 2018 og 5. november 2020, unntatt METAR-formatet, som skal gjelde fra 12. august 2021, samtidig som kravene for det nye globale rapporteringsformatet (GRF) for rullebaneoverflateforhold. 

3) Gjøre nødvendige tilpasninger i europeisk regelverk mht bruk av SNOWTAM-formatet.

Forslaget medførte en del diskusjoner i EASA-komiteen (komitologi) knyttet til forslaget om endringer i reglene om flyværtjenestene, særlig knyttet til METAR og TAF. I det endelige regelverket landet kommisjonen på en løsning som synes å ha blitt akseptabel for de fleste medlemslandene, også Norge.

Kommisjonen vedtok det endelige regelverket 12. august. Forordningen fikk tittelen: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1338 of 11 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards reporting requirements and reporting channels between organisations, and requirements for meteorological services.

Nærmere redegjørelse for endringene er tatt inn under Andre opplysninger. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen innebærer kun endringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/373, som stiller krav til ytere av flysikringstjenester, og som er gjennomført i norsk rett i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner). Endringsforordningen gjennomføres gjennom oppdatering av denne forskriften (FOR-2018-09-24-1407). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverksendringene vil få betydning for ytere av flysikringstjenester, og spesielt flyværtjenesten. Ingen av endringene antas å ha noen vesentlige økonomiske konsekvenser.

Regelverksendringene vil også påvirke tilsynsmyndigheten (Luftfartstilsynet), spesielt når det gjelder krav til endring av rapporteringsrutiner. Dette vil kunne løses innenfor rammene av ordinær drift, og antas ikke å medføre behov for ekstra ressurser.

Sakkyndige instansers merknader

Den eneste omstridte endringen knyttet seg til bestemmelsen MET.OR.200 (a) i vedlegg V til forordning (EU) 2017/373, og som gjaldt utstedelse av METAR og SPECI. Den løsningen som kommisjonen endelig landet på får ingen betydning for Norge, siden det er åpnet for nasjonal særregulering, og vi har et nasjonalt krav som uansett er strengere enn det europeiske.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nærmere bestemt medfører forordningen endringer i følgende vedlegg (annekser) til forordning (EU) 2017/373:

 • Vedlegg I, som kun inneholder definisjoner. Her er det gjort det endring eller tatt inn nye definisjoner av begrepene:“cloud of operational significance”
  • “volcanic ash advisory centre (VAAC)”
  • “data link-VOLMET (D-VOLMET)”
  • “volcano observatory”
  • “Geography Markup Language (GML)”
  • “space weather centre (SWXC)”

 • Vedlegg II, som gjelder krav til tilsynsmyndighetene. Her er det gjort endring i kravene til nasjonale tilsynsmyndigheters
  • rapportering til EASA: Henvisningen til gamle basisforordninger ((EC) Nr 216/2008, (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 og (EC) No 552/2004) oppdateres med henvisning til ny basisforordning ((EU) 2018/1139).
  • utveksling av opplysninger med andre myndigheter: Kravene oppdateres i forhold til de nye kravene til flysikringstjenesteytere som fremkommer nedenfor, under Vedlegg III.

 • Vedlegg III, som gjelder krav til flysikringstjenesteytere. Her er det gjort det endring i bestemmelsen ATM/ANS.OR.A.065, som gjelder krav til hendelsesrapportering. Den viktigste endringen er at tjenesteyterne skal ta inn hendelsesrapporteringssystemet i sitt styringssystem.
 • Vedlegg V, som gjelder krav til flyværtjenesteytere (MET).
  • Her er det gjort endringer i bestemmelsen MET.OR.200 (a) som omhandler meteorologiske observasjoner. Det gis mulighet for at METAR kan utstedes hver time for lufthavner som ikke har internasjonal trafikk, når myndigheten beslutter dette. Hvis en har besluttet at METAR kan utstedes hver time, inntreffer kravet til SPECI. Dette betyr i praksis at hvis været endrer seg iht. gitte kriterier i løpet av en time, så må det utstedes en ny/oppdatert melding, som er en SPECI. 
  • Det er gjort endring i SIGMET i MET.TR.260 (b)(1) og (2). Det foreslås å inkludere moderat ising og turbulens ved utstedelse av SIGMET (opplysninger om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner).
  • Det er gjort endring i MET.TR.260 4.6 Meteorological station (flyplassens værtjenestekontor) til Aeronautical Meteorological station.
  • Det er gjort endringer i bruk av terminologi fra entall til flertalls form f.eks.: Meteorological services provider’ versus ‘meteorological service provider’ - Local routine report, local special report’ versus ‘local routine reports, local special reports’.

 • Vedlegg VI, som gjelder krav til informasjonstjenesteytere (AIS): Her gjøres det endringer i Appendix 3, som gjelder skjema/format for SNOWTAM og utfylling av dette, tilpasset ICAOs globale rapporteringsformat (GRF).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1138
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32021R1338

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2021
Frist returnering standardskjema: 03.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.07.2021
Høringsfrist: 03.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker