Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om godkjenning av teknisk rent L-lysin-monohydroklorid o sflytende L-lysinbase produsert av Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/669 of 23 April 2021 concerning the authorisation of technically pure L-lysine monohydrochloride and liquid L-lysine base produced by Corynebacterium casei KCCM 80190 or Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 or Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-lysin monohydroklorid og konsentrert flytende L-lysin (base) produsert ved hjelp av genmdifiserte stammer av Corynebacterium casei (KCCM 80190) eller Corynebacterium glutamicum (KCCM 80216) eller Corynebacterium glutamicum (KCTC 12307BP). Aminosyrene er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er ikke detektert rester av mikroorganismene eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffene. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffene en effektive aminosyrekilder og ernæringsverdien avhenger av dyreslag, livsstadier, fysiologisk tilstand, miljøforhold og bakgrunn nivå av aminosyrer i dietten. Ved tilsetning i fôr til drøvtyggere bør det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/669
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0669

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 322/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2021
Høringsfrist: 03.05.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker