Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 av 31. mars 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til enartede framgangsmåter og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorkjøretøyer og av systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer når det gjelder deres generelle spesifikasjoner og sikkerhet

Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of vehicles, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general construction characteristics and safety

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 31. mars 2021 og trer i kraft 6. juli 2022.

Forordningen var på nasjonal høring i april 2022.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Sammendrag av innhold

Bakteppe, om sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144:

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 innfører oppdaterte og nye sikkerhetsfunksjoner/-krav som skal anvendes ifm. typegodkjenning av biler, busser og lastebiler. Forordningen trer i kraft 5. juli 2022, og erstatter da tidligere sikkerhetsforordning (EF) nr. 661/2009. De nye sikkerhetskravene vil gradvis fases inn i tidsrommet 2022 - 2026. Ved ikrafttredelsen av 2019/2144 vil tidligere sikkerhetsforordning 661/2009, samt særrettsakter med knytning til denne, bli opphevet. Særrettsakter som blir opphevet er:

Forordningene (EF) nr. 78/2009 (beskyttelse av myke trafikanter), (EF) nr. 79/2009 (hydrogen), (EF) nr. 661/2009 (gammel sikkerhetsforordning), (EF) nr. 631/2009 (fotgjengerbeskyttelse), (EU) nr. 406/2010 (hydrogen), (EU) nr. 672/2010 (avriming/-dugging, frontruter), (EU) nr.1003/2010 (monteringsflate, baknummerskilt), (EU) nr. 1005/2010 (slepeanordninger), (EU) nr. 1008/2010 (fronruteviskere m.m.), (EU) nr. 1009/2010 (hjulavskjerming), (EU) nr. 19/2011 (fabrikasjonsplate), (EU) nr. 109/2011 (avskjermingssystemer), (EU) nr. 458/2011 (montering av dekk), (EU) nr. 65/2012 (gearskifteindikator), (EU) nr. 130/2012 (manøvreringsegenskaper), (EU) nr. 347/2012 (avanserte nødbremsesystemer), (EU) nr. 351/2012 (kjørefeltvarsler, LDW), (EU) nr. 1230/2012 (masser og dimensjoner) og (EU) 2015/166 (typegodkjenningsprosedyrer). 

Sikkerhetskravene som fremgår av disse særrettsaktene blir erstattet av krav som fremkommer av korresponderende UNECE-regulativer, se vedlegg I til 2019/2144. Til illustrasjon blir kravene i forordning 78/2009 (fotgjengerbeskyttelse) erstattet av UNECE-regulativ 127, endringsserie 2. FN-kravene vil være på samme, eller et noe høyere, sikkerhetsnivå enn i de utgående rettsaktene. Når det gjelder helt nye sikkerhetskrav så er disse fortsatt under utarbeidelse, og vil materialisere seg som spesifikke EU-forordninger i tiden fremover. Forordningene vil angi helt konkrete krav på de respektive sikkerhetsområder, og enten henvise til et korresponderende UNECE-regulativ (alternativt inneholde helt egne krav). Per høsten 2021 er forordninger bl.a. vedrørende alkolås (2021/1243) og nødsystemer for kjørefeltassistanse, ELKS (2021/646) vedtatt, og flere er i emning i tiden som kommer.  

Om gjennomføringsforordning (EU) 2021/535

Forordning (EU) 2021/535 er en gjennomføringsforordning til 2019/2144. Den inneholder som nevnt oppdaterte tekniske bestemmelser og prosedyrer/henvisninger vedr. typegodkjenning av kjøretøy, systemer og komponenter. Innholdet i særrettsaktene som blir opphevet fra 6. juli 2022 er overført (og på noe punkter endret), og gjenfinnes i vedleggene til forordning 2021/535. 

I forbindelse med overgangen fra gammel til ny sikkerhetsforordning, der bl.a. eksisterende og nye kravområder i større grad vil basere seg på FN-regulativer er det behov for å tilpasse både tekniske krav og administrative rutiner knyttet til typegodkjenning. Gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 skal sikre at denne overgangen (administrativt som teknisk) blir mest mulig sømløs, og lister opp en rekke endringer av bestemmelser/regler for godkjenning av kjøretøy, komponenter og systemer i henhold til forordning (EU) 2019/2144.

Forordning 2021/535 teller i alt 14 artikler fordelt over 5 kapitler, og inneholder bl.a.:

 • Kapitel I (artikkel 1-2) I artikkel 1 fremgår det at kjøretøy, komponenter og systemer som har EU-typegodkjenning (og merket med "e"), så kan denne godkjenningen brukes i stedet for ECE-typegodkjenning (som er merket "E"). Videre kan utpekng av tekniske prøveinstanser og kravene som gjelder for virtuell testing utføres slik som beskrevet i forordning 2018/858 jf. artikkel 1. 
 • Kapitel II (artikkel 3 og 4) Søknad om utstedelse av typegodkjenning i henhold til FN-regulativer.
 • Kapitel III (artikkel 5 og 6) Søknad om typegodkjenning i henhold til forordningens vedlegg II - XIV
 • Kapitel IV (artikkel 7, 8 og 9) Søknad om EU-typegodkjenning av systemer og komponenter
 • Kapitel V  (artikkel 12,13 og 14) Avsluttende bestemmelser, herunder overgangsbestemmelser

Forordningen har i alt 14 vedlegg hvor det er foretatt endringer av godkjenningskrav og/eller tilpasning til malene og opplysningsskjema iht. forordning (EU) 2020/683. Vedleggene - der innholdet i de opphevede særrettsaktene gjenfinnes - inneholder: 

 • Vedlegg I Opplysningsskjema knyttet til typegodkjenning på områder som er omfattet av FN-regulativer. Malene er i overenstemmelser med punktnummeringen i forordning (EU) nr. 2020/683 vedlegg I. 
 • Vedlegg II Krav til fabrikasjonsplate, samt innføring av et kontrollsiffer i kjøretøyets identifikasjonsnummer og definisjonen av beregningsmetoden for kontrollsifferet
 • Vedlegg III Bestemmelser for plassering av kjennemerkeforan og bak. 
 • Vedlegg IV Vindusvisker inkl. innretninger for lyktespyling.
 • Vedlegg V Hjulavskjerming
 • Vedlegg VI Defroster for frontvindu. 
 • Vedlegg VII Slepeanordninger
 • Vedlegg VIII Hjulavskjerning.
 • Vedlegg IX Girskifte indikator.
 • Vedlegg X Innstigningsforhold til kjøretøyet. 
 • Vedlegg XI Ryggekamera
 • Vedlegg XII Frontalbeskyttelsessystemer for M1 and N1.
 • Vedlegg XIII Masse og dimensjoner.
 • Vedlegg XIV Krav til materialkompatibilitet og hydrogensprøhet for hydrogensystemer og komponenter for hydrogendrevne kjøretøyer, som er viktige for å sikre et høyt sikkerhetsnivå når det gjelder materialvalg i hydrogensystemer. 

Som eksempel på tekniske oppdateringer nevnes:

 • I vedlegg II blir det innført krav til et kontrollsiffer slik at feilskriving av kjøretøyets VIN-nummer unngås.
 • Krav om montering av kjennemerke foran fremgår av vedlegg III - dette er i første omgang begrenset til nye kjøretøytyper.
 • I vedlegg XIII er det foretatt endringer når det gjelder bestemmelser for masse og dimensjoner ettersom det i forordning 2018/858 fremgår at det er mulig å utstede typegodkjenning som overskrider de harmoniserte dimensjonene. De enkelte medlemslandene kan uansett nekte bruk av kjøretøy som overstiger de fastatte, harmoniserte dimensjonene.
 • Vedlegg XIV omhandler hydrogendrevne kjøretøy, og nye gjeldende krav fremgår av UNECE-regulativ 134. Det fremkommer imidlertid ikke krav til materialkompatibilitet for hydrogensystemer og komponenter til hydrogendrevne kjøretøy, bestemmelser for lagring av hydrogen eller påfyllingsdetaljer for hydrogen av regulativ 134. I vedlegg XIV er derfor regulativet supplert med relevante deler av forordning (EF) nr. 79/2009.  

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2021/535 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Ny typegodkjenningsforordning (EU) 2018/858 er inntil videre tatt inn som en overgangsbestemmelse i bilforskriften §3. Sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 er per september 2021 ennå ikke tatt inn i nevnte forskrift. Ny bilforskrift - som implementerer både 2018/858, 2019/2144 og avlede rettsakter - vil etter planen bli vedtatt og tre i kraft innen nyttår 2021. Forordning 2021/535 vil da bli implementert i den nye bilforskriften.

Norsk gjennomføring:

Forordningen vil bli tatt inn i relevante bestemmelser til den nye bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/535
Basis rettsaktnr.: 2019/2144
Celexnr.: 32021R0535

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2020
Frist returnering standardskjema: 30.03.2021
Dato returnert standardskjema: 07.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 56/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.07.2022

Lenker