Utfyllande reglar til MiFIR om justering av likviditetsgrenser og handelsprosentilar for ikkje-eigenkapitalinstrument

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/529 av 18. desember 2020 som etablerer tekniske regulatoriske standarder som endrer delegert forordning (EU) 2017/583 som gjelder justering av likviditetsgrenser og handelsprosentiler brukt for å slå fast den spesifikke størrelsen for instrumentet og som får anvendelse på visse andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/529 of 18 December 2020 establishing regulatory technical standards amending Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards adjustment of liquidity thresholds and trade percentiles used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er i kraft i EU og innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er gjennomført i verdipapirforskriften.

Samandrag av innhald

Kommisjonsforordninga gjeld den gradvise innfasinga av transparenskrav for obligasjonar, strukturerte finansieringsprodukt, utsleppskvoter og derivater etter delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 stadfesta transparenskrav for obligasjonar, strukturerte finansieringsprodukt, utsleppskvoter og derivater. Etter forordninga skulle desse krava innførast stegvis og denne kommisjonsforordninga, (EU) 2021/529, er neste steg i prosessen. Krava i denne kommisjonsforordninga skal sørgje for at ein større mengd instrument omfattast av transparenskrava.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Vedtaket vert gjennomførd i norsk rett gjennom tilvising i verdipapirforskrifta. 

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt. Det vil være behov for tilpassing av ikrafttredelsestidspunktet ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/529
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/583
Celexnr.: 32021R0529

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker