Ecolabel - kosmetikk og dyrepleieprodukter

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1870 av 22. oktober 2021 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter

Commission Decision (EU) 2021/1870 of 22 October 2021 establishing the EU Ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2021

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-lanedene. 

Sammendrag av innhold

EU Ecolabel har lenge hatt kriterier for miljømerking av såkalte rinse-off kosmetikkprodukter så som såpe og sjampo. I forbindelse med revisjon av disse ble produktgruppen utvidet til å omfatte alle typer kosmetikkprodukter. I tillegg er det utarbeidet et eget vedlegg for merking av produkter som brukes på dyr.

Miljøkravene fokuserer på de vikigste miljøpåvirkningene som produktene medfører i hele produktets livssyklus og fremmer dessuten en sirkulær økonomi. Det er satt krav til følgende miljøparametre: 

 • giftighet overfor vannlevende mekanismer for ingrediensene og produktene
 • biologisk nedbrytning
 • eksludering av en rekke miljø- og helsefarlige stoffer basert på fareklassifisering
 • strenge begrensninger på stoffer som kan medføre allergireaksjoner
 • begrensning i forpakningen og krav om refill av produkter som selges med pumper eller spray
 • bærekraftige råstoffer fra palmeolje, palmekjerneolje og deres derivater
 • funksjonstesting av produkter som skal oppfylle påståtte egenskaper (gjelder produkter som såpe, sjampo, solkrem, fluortannpasta, etc.)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har deltatt aktivt i utviklingen av miljøkravene og støtter vedtaket. Kriteriene er relevante og akseptable og vil kunne bidra til at produktenes miljøpåvirkning reduseres på hele det europeiske markedet. Vedtaket anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1870
Basis rettsaktnr.: (EC) 1223/2009, (EC) 66/2010
Celexnr.: 32021D1870

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: