Ecolabel - maling og lakk

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1871 av 22. oktober 2021 som endrer beslutning 2014/312/EU om fastsettelse av økologiske kriterier for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2021/1871 of 22 October 2021 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2021

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Vedtaket omhandler unntak fra kriterienes forbud mot tilsetning av klassifiserte kjemikalier.

Det hvite pigmentet Titandioksyd, TiO2, ble nylig klassifisert som kreftfremkallende ved inhalering av stoffet i pulverform. Svært mange malingsprodukter inneholder dette pigmentet, men det er ikke klassifisert i flytende form eller i fast form i malingsfilmen. Pigmentet tillates derfor brukt i miljømerket maling under den forutsetning at arbeidsmiljøet i produksjonen sikres med spesifiserte tiltak. 

Konserveringsmidlene av typen isothiazolinoner har vist seg å være allergifremkallende i større grad enn tidligere antatt, og Kommisjonen har derfor vedtatt nye mengdebegrensninger i maling gjeldende fra 1. mars 2022. EUs kriterier for maling og lakk tilpasses det nye regelverket ved at isothiazolinonene MIT og OIT bare tillates brukt i 0,0015 % av malingen. Dette er en betydelig skjerpelse av kravet.

TMP er et tilsetningsstoff til pigmenter. Dette er klassifisert, men det har vist seg å være nødvendig å bruke i en rekke pigmenter. Det gis derfor unntak for bruk av dette kjemikaliet i EU Ecolabel maling. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking støtter alle forslagene til endring i kriteriene. Kriteriene vurderes som akseptable og rettsakten anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2021/1871
Basis rettsaktnr.: 2014/312/EU
Celexnr.: 32021D1871

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: