Endringsdirektiv til gjennomføringsdirektiv for UCITS vedrørende bærekraftsrisiko

Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2021/1270 av 21. april 2021 om endring av direktiv 2010/43/EU når det gjelder de bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til i forbindelse med foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS)

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1270 of 21 April 2021 amending Directive 2010/43/EU as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.08.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsdirektivet er vedtatt og trer i kraft i EU 22. august 2021. Endringene skal anvendes i EU senest 1. august 2022. 

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

I sammenheng med EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst fra 2018, har Kommisjonen fastsatt to forordninger som gjøres gjeldende for finansmarkedsdeltakere, herunder forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette gjelder forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) som gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og det gjelder forordning (EU) 2020/852 (taksonomiforordningen) som innfører et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) fremlagt forslag til en ny lov som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-forpliktelser i norsk rett tilsvarende de to forordningene. Forordningene er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. Formålet med det foreslåtte regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er hensyntatt i bl.a. investeringsbeslutmingene. I tillegg vil det tydeliggjøres hvor stor andel av underliggende investeringer som anses bærekraftige eller "grønne" slik at det skal bli lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter. 

Det foreliggende endringsdirektivet er del av et nytt sektorregelverk i forbindelse med bærekraftsreguleringen. Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU er et gjennomføringsdirektiv til UCITS-direktivet, dvs. rammedirektivet for verdipapirfond betegnet som UCITS-fond og forvaltningen av disse fondene. Gjennomføringsdirektivet inneholder detaljerte krav til organisering av forvaltningsselskap, håndtering av interessekonflikter, virksomhetsregler og risikostyring i forvaltningsselskap for UCITS-fond. Endringsdirektivet innebærer at det presiseres i gjennomføringsdirektivet at hensynet til bærekraftsrisiko skal inngå i forvaltningsselskapets administrative organisering og retningslinjer. Det er fastsatt definisjoner av bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer med henvisning til definisjonen av disse begrepene i opplysningsforordningen. Bærekraftsvurderinger skal integreres i investeringsbeslutninger og risikostyringen. Forvaltningsselskapene skal vurdere løpende ikke bare den finansielle risiko, men også all relevant bærekraftsrisiko. Selskapets ledelse er ansvarlig for at bærekraftsrisiko inngår i den alminnelige kontroll med virksomheten. Av hensyn til investorbeskyttelsen, skal bærekraftrisiko inngå i forvaltningsselskapets vurderinger knyttet opp mot interessekonflikter. Formålet med at endringsdirektivet stiller krav om at hensynet til bærekraft skal integreres i organsieringen av forvaltningsselskapenes virksomhet, er å bidra til bærekraftige investeringer og forbedret informasjon som formidles til investorer om hvordan bærekraft er ivaretatt. Dette bidrer igjen til at investorer kan treffe bærekraftige investeringsbeslutninger, og gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende norsk lovgivning innenfor området for verdipapirfond har ingen særskilte bestemmelser om at bærekraftsrisiko skal hensyntas i organiseringen av forvaltningsselskap og inngå i virksomhetsutøvelsen.

Når forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) er inntatt i EØS-avtalen, kan også dette endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsdirektivet kan gjennomføres ved endringer i verdipapirfondforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsdirektivet anses EØS-relevant. Endringsdirektivet forventes å styrke investorbeskyttelsen. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved endringer i verdipapirfondforskriften.

Endringsdirektivet trer i kraft i EU 22. august 2021. Det nye regelverket skal gjennomføres i EU senest 31. juli 2022 og skal anvendes 1. august 2022. Endringsdirektivet inneholder henvisninger til forordning (EU) 2019/2088 (opplysningsforordningen vedrørende bærekraft i finanssektoren) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende direktiv bør tilpasses dato for når opplysningsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2021/1270
Basis rettsaktnr.: Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU
Celexnr.: 32021L1270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema: 19.08.2021
Dato returnert standardskjema: 31.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker