Forsterket markedsstabiliserende reserve

Forslag til Europaparlaments og Rådsbeslutning om endring av beslutning (EU) 2015/1814 vedrørende antall klimakvoter som skal plasseres i den markedsstabiliserende reserven i EUs klimakvotesystem frem til 2030

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2015/1814 as regards the amount of allowances to be placed in the market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme until 2030

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen la fram forslag til endringer i den markedsstabiliserende reserven den 14. juli 2021. Kommisjonens forslag til rettsakt skal behandles i Rådet og Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Den markedsstabiliserende reserven er etablert for å motvirke negative effekter av raske endringer i tilbud og etterspørsel etter kvoter. Den grunnleggende ideen er å ta overskudd av klimakvoter ut av markedet og sette kvotene midlertidig inn på en lukket reserve. Kvotene vil bli gjort tilgjengelig i markedet igjen når antall tilgjengelige kvoter i markedet kommer under et visst nivå. 

I henhold til dagens regelverk blir det satt inn kvoter på reserven såfremt antall tilgjengelige kvoter i markedet overstiger 833 millioner kvoter. Hovedregelen er at 12 prosent av de tilgjengelige kvotene og mimimum 100 millioner kvoter flyttes inn på reserven - dersom terskelverdien er overskredet. EU har midlertidig økt størrelsen på innskuddene. I perioden 2019 til 2024 skal 24 prosent av kvoteoverskuddet og minimum 200 millioner kvoter settes inn på reserven - gitt at terskelverdien på 833 millioner kvoter er overskredet. 

Kommisjonen foreslår å videreføre - helt frem til 2030 - unntaksregelen om at 24 prosent av de tilgjengelige kvotene (og minimum 200 millioner kvoter) skal settes inn på reserven, dersom terskelverdien på 833 millioner kvoter først overskrides. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er at Kommisjonen har beregnet at et innskuddsnivå på 12 prosent ikke vil være tilstrekkelig til å ivareta reservens formål om å redusere overskuddet av kvoter og sikre markedsstabilitet. Kommisjonen ser for seg å gå tilbake til 12 prosents innskudd etter 2030. 

Forslaget til endringer i beslutningen om den markedsstabiliserende reserven må ses i sammenheng med Kommisjonens forslag til endringer i kvotedirektivet, se KOM(2021)551, der det også er foreslått endringer i den markedsstabiliserende reserven. Årsaken til at endringen fra 12 til 24 prosent innskuddstakt foreslås som en separat rettsakt, uavhengig av de foreslåtte endringene i EU ETS, er ifølge Kommisjonen av hensyn til forutberegneligheten for kvotemarkedet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har deltatt i EUs kvotesystem siden 2008. EUs kvotedirektiv og reglene om den markedsstabiliserende reserven er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX om miljøsaker, se EØS-komitébeslutning nr. 165/2018. Forslag til endringer i rettsakter som allerede er innlemmet i EØS-avtalen regnes i utgangspunktet som EØS-relevante. 

Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens forslag om å videreføre innskuddene i reserven på 24 prosent av de tilgjengelige kvotene frem til 2030 vil føre til en tilsvarende reduksjon i antall kvoter som medlemsstatene kan auksjonere. Dette vil isolert sett redusere medlemsstatenes auksjonsinntekter. Kommisjonen forventer imidlertid at denne effekten vil bli kompensert gjennom en økt kvotepris og ved at antall kvoter i kvotesystemet økes som følge av inkluderingen av utslipp fra maritim sektor. Kommisjonen forventer økte kvotepriser som følge av innstramminger i kvotemengden.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har foreløpig ikke vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. EØS-notatet har imidlertid vært forelagt berørte departementer for kommentarer.

Klima- og miljødepartementet har sendt Kommisjonens forslag til rettsakt på høring med frist 15. september 2021. Blant annet basert på innkomne uttalelser vil regjeringen utarbeide norske posisjoner og medvirke til EUs arbeid med utformingen av regelverket. Høringsinstansene som kommenterte forslaget til endringer i den markedsstabiliserende reserven var positive til Kommisjonens forslag om å øke innskuddene i reserven. 

Vurdering

Norge inngår allerede i det europeiske kvotesystemet, inkludert den markedsstabiliserende reserven. Når Kommisjonens forslag til endringer i den markedsstabiliserende reserven er vedtatt i EU må Norge vurdere om og på hvilke vilkår regelverket skal gjøres gjeldende i Norge. Endringer i regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen regnes i utgangspunktet som EØS-relevante.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2021)571
Basis rettsaktnr.: 2015/1814

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker