Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger, og om oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1424 of 31 August 2021concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening, and repealing Regulation (EU) No 998/2010 (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et avlsteknisk tilsetningsstoff bestående av Enterococcus faecium DSM 7134 som et middel som stabiliserer tarmfloraen for slaktekylling. Søker har vist at tilsetningsstoffet tilsvarer det produktet som er på markedet i dag. EFSA vurderer det som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1424
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1424

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.08.2021
Høringsfrist: 27.09.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.05.2022

Lenker