Plantevernmiddelrester fo. 2021/1247 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1247 av 29. juli 2021 som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for mandestrobin i druer og jordbær

Commission Regulation (EU) 2021/1247 of 29 July 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mandestrobin in grapes and strawberries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1247 endrer maksimale grenseverdier for mandestrobin.  
Mandestrobin er godkjent som aktivt stoff i EU siden 2015, men stoffet er ikke godkjent i preparater på det norske markedet. Endringene gjelder en søknad om MRL (importtoleranse) i forbindelse med godkjent bruk av stoffet for druer (vindruer og spisedruer) og jordbær. Det finnes ingen fastsatte MRLer for disse produktene slik at nå gjelder standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg for disse produktene. 
Forordningen (EU) 2021/1247 fastsetter MRLer for mandestobin på 5 mg/kg i druer og på 3 mg/kg i jordbær. 

Forordning (EU) 2021/1247 er fastsatt i EU og endringene i MRL gjelder i EU fra 19. august 2021. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når de tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 
EFSA har vurdert stoffet mandestrobin som lite giftig og at fastsettelse av disse grenseverdiene ikke vil medføre noen helsefare for europeiske forbrukere. 
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides Database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution» kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA sine vurderinger støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Endringene fikk flertall ved votering i PAFF PR møte 27. november 2018 (SANTE/11195/2018), men forslaget ble da stoppet på grunn av stoffet klotanidin som da var med i samme forslag. Mandestrobin ble så senere sammen med to andre stoffer (flonikamid, haloksyfop) tatt ut MRL-forslagene rett før avstemming og det ble besluttet å behandle disse stoffene som egne MRL forslag.   

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1247
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1247

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.09.2021
Høringsfrist: 04.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker