Vet – AHL underliggende landdyrforflytning

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1706 som endrer og retter delegert forordning (EU) 2020/688 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av landdyr og rugeegg

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1706 of 14 July 2021 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2020/688 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals and hatching eggs

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/688 som fastsetter dyrehelsekrav som må oppfylles ved flytting av landdyr i EØS-området. Endringene går ut på:

 • I forordning (EU) 2020/688 er det krav om at produksjonsfjørfe som holdes for produksjon av kjøtt eller egg til konsum og som skal sendes til et annet medlemsland, har oppholdt seg på godkjent anlegg i 42 dager før forflytning. Artikkel 34(1)(a)(ii) rettes slik at kravet også gjelder for produksjonsfjørfe som produserer andre produkter enn kjøtt og konsumegg.
 • I forordning (EU) 2020/688 er det ved forflytning av daggamle kyllinger til en annen medlemsstat krav om at myndigheten i opprinnelsesstaten informerer myndigheten i bestemmelsesstaten dersom kyllingene er ruget ut av rugeegg innført til Unionen fra et tredjeland. Samme informasjonskrav gjøres gjeldende ved forflytning av færre enn 20 dyr av andre fjørfe enn strutsefugler ved et det tilføyes et nytt krav i artikkel 37(2).
 • Definisjonen av «oppsamling» i ny dyrehelseforordning artikkel 4(49) byr på problemer fordi den viser til «et kortere tidsrom enn den påkrevde oppholdsperioden for den berørte dyrearten». Problemet oppstår for dyr der det ikke er definert en påkrevet oppholdsperiode før forflytning, f.eks. slaktesmåfe som er individuelt identifisert i samsvar med forordning (EU) 2019/2035 artikkel 45, se forordning (EU) 2020/688 artikkel 18. Det tilføyes derfor en ny bestemmelse i artikkel 44(4) om at samling av hov- og klovdyr som skal til slakt, foruten de nevnte slaktesmåfe som er individuelt identifisert, vil anses som «oppsamling» der dyr fra flere anlegg samles i en kortere periode enn 20 dager.
 • Det er krav i forordning (EU) 2019/2035 artikkel 10 om at oppsamlingssentraler for hunder, katter og ildere som sender dyr til en annen medlemsstat, er godkjente. For å sikre samsvar i reglene tilføyes et krav om at hunder, katter og ildere som er oppsamlet, kommer fra godkjente oppsamlingssentraler i henhold til forordning (EU) 2019/2035.
 • Det gis unntak fra kravet om påkrevet oppholdsperiode og helsesertifikat for konkurranseduer (engelsk «racing pigeons» er oversatt som «brevduer») til kappflyvningskonkurranser i en annen medlemsstat. Unntaket gis ved en tilføyelse til artikkel 68 og artikkel 71(1). Samtidig ryddes det ved at artikkel 81(3) fjernes og henvisningen i artikkel 81(1) til (3) fjernes.
 • Kravet i forordning (EU) 2020/688 artikkel 101(4)(c) om at ville dyr kommer fra et habitat der det ikke er rapportert en rekke sykdommer innenfor en gitt tidsperiode, endres slik at det er tydelig at kravene gjelder bare for arter som sykdommene er listeført for. Åpningen for at kompetent myndighet i avsenderlandet kan tillate forflytning av ville dyr som ikke oppfyller dyrehelsekravene når det gjelder blåtunge, tydeliggjøres med en henvisning til artene som omfattes av regelen, se endring av innledningen til artikkel 101(5).
 • Vedlegg II del 1 punkt 3 og del 2 punkt 3 endres slik at det er tydelig at tuberkulose-tester kan tas fra geit og dyr fra kamelfamilien, dvs. dyrene, og ikke bare fra prøver. Da blir testmuligheten lik den som er for hjortedyr.
 • Vedlegg II del 1 inneholder et unntak fra kravet om årlig testing av geiter for tuberkulose. Det tydeliggjøres at kravene om overvåkning av tuberkulose i del 1 punkt 1 bokstavene a, b og c må ha vært utført i de to årene før. Tidligere var henvisningen uklar.  
 • Henvisninger i forordning (EU) 2020/688 til forordning (EU) 2020/689 rettes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er tenkt gjennomført i en ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr innenfor EØS (landdyrforflytningsforskriften) som gjennomfører forordning (EU) 2020/688. Foruten bestemmelsen som gjennomfører forordningen, vil forskriften gjennomføre forordning (EU) 2020/2154 om produkter av animalsk opprinnelse og utfyllende nasjonale bestemmelser som utnytter handlingsrommet i forordningene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Når det gjelder administrative konsekvenser, vil Mattilsynet nå måtte sende melding til myndigheter i andre medlemsstater dersom daggamle kyllinger fra rugeegg fra tredjeland sendes til utlandet der det forflyttes færre enn 20 dyr. Dette antas å være en minimal belastning. 

Etter søknad har Mattilsynet som oftest gitt dispensasjon fra bestemmelsene i dagens forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo for duer for å kunne delta i kappflyvningskonkurranser på visse vilkår. Mattilsynet har ikke gitt dispensasjon for trening. Konsekvensen blir at det nå også vil være anledning til å flytte konkurranseduer for trening. Når forordning (EU) 2020/688 med endringen gjennomføres, vil det være en administrativ lettelse for Mattilsynet ved at det ikke vil være behov for å behandle søknader om dispensasjoner. Informasjon fra Norges Brevdueforbund i august 2021 sier at det er høyst ca. 40 flyvninger fra utlandet per år der 5 forskjellige brevduegrupper deltar (2 grupper gjør inntil 10 flyvninger hver og 3 grupper gjør inntil 6 flyvninger hver). Det ventes derfor at Mattilsynet vil kunne behandle rundt 40 færre dispensasjonssøknader per år. Det vil også være en administrativ lettelse for de som konkurrerer og trener slike kappflyvningsduer.

Denne rettsakten har ikke vært forelagt næringen spesielt. Endringene er i stor grad rettelser av bestemmelser i den nye landdyrforflytningsforordningen slik at den fungerer etter intensjonen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1706
Basis rettsaktnr.: 32016R0429
Celexnr.: 32021R1706

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2021
Frist returnering standardskjema: 19.11.2021
Dato returnert standardskjema: 05.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker