Vin, beskyttelse av "Willamette Valley" som geografisk betegnelse

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1164 av 12. juli 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Willamette Valley’ (PGI)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1164 of 12 July 2021 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Willamette Valley’ (PGI)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen beskytter "Willamette Valley" som opprinnelsesbetegnelse på en vin fra USA under basisforordningen om blant annet vin (32013R1308).

Forordningen som beskytter opprinnelsesbetegnelsen, inneholder imidlertid ikke den tilhørende såkalte produktspesifikasjonen for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte produktspesifikasjonen er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte produktspesifikasjonen.

Det er de såkalte produktspesifikasjonene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene eller opprinnelsesbetegnelsene på vin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er ikke EØS-relevant (vin med opprinnelse i "tredjeland", USA), og skal derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen er ikke EØS-relevant (vin med opprinnelse i "tredjeland", USA), og vil derfor uansett ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det framgår av sektortilpasningene innledningsvis i Protokoll 47 til EØS-avtalen, at vinsamarbeidet i EØS ikke omfatter vin som har opprinnelse i "tredjeland". Dette framgår også av § 1 i den norske vinforskriften.

Denne vinen har opprinnelse i USA.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at den derfor heller ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og ikke gjennomføres i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1164
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32021R1164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2021
Frist returnering standardskjema: 11.11.2021
Dato returnert standardskjema: 09.12.2021
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Nei
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: