Beregning av separat innsamling av drikkeflasker i plast

Kommisjonens gjennomføringsrettsakt (EU) 2021/1752 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om separat innsamling av engangs drikkeflasker

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1752 of 1 October 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting of data on the separate collection of waste single-use plastic beverage bottles

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Den 1. oktober 2021 vedtok Kommisjonen gjennomføringsrettsakt (EU) 2021/1752 om regler for beregning, verifisering og rapportering av data om separat innsamling av engangs drikkeflasker i plast. Denne gjennomføringsrettsakten utfyller kravene til separat innsamling av drikkeflasker i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019, som ble innlemmet i EØS-avtalen 24.09.2021.

Sammendrag av innhold

EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) krever at engangs drikkeflasker i plast skal samles inn separat for å oppnå materialgjenvinning med høy kvalitet. Dette bidrar til å fremme sirkulær økonomi og redusere forsøpling. Kravet om separat innsamling gjelder engangs drikkeflasker i plast opp til 3 liter. Målet for 2025 er 77 vekt-% innsamling av slike plastflasker som settes på markedet, og 90 vekt-% i 2029.

EU-kommisjonen har nå vedtatt en rettsakt som gir nærmere bestemmelser om landenes årlige rapportering av data om separat innsamlede plastflasker. Første rapportering skal gjøres innen 30. juni 2024 og gjelder resultatene for 2022.

Måloppnåelsen skal beregnes som forholdet mellom innsamlet mengde flasker og mengden flasker satt på markedet i et kalenderår, der mengden skal være i vekt og ikke antall enheter.  Vekten av flaskene skal inkludere vekten av korker/lokk og kan inkludere vekt av etiketter, dersom det også er inkludert i vekten av flasker satt på markedet, men skal ikke inkludere vekt av rester av drikke.

Rettsakten klargjør hvilke løsninger som kan anses som separat innsamling. Engangs plastflasker skal regnes som separat innsamlet når en av følgende forhold er oppfylt;

 1. plastflaskene har blitt samlet inn for materialgjenvinning separat fra annet avfall
 2. plastflaskene har blitt samlet inn sammen med annet emballasjeavfall fra husholdninger (og husholdningslignende avfall fra næringliv) eller med annen plast, metall, papir og glass som ikke er emballasje som er samlet inn separat for materialgjenvinning, og 
  1. innsamlingssystemet ikke samler inn avfall som sannsynligvis inneholder miljøgifter;
  2. innsamlingen av avfall og den påfølgende sorteringen er utformet og driftes for å minimere forurensning av plastflaskene med annet plastavfall og avfall;
  3. kvalitetssikringssystemer er innført av avfallsoperatørene for å verifisere at betingelsene i punkt (1) og (2) er oppfylt (kvalitetssikringssystemene skal være sertifisert av en uavhengig tredjepart).

Vekten av plastflaskene som samles inn separat i samsvar med punkt a) skal måles der de samles inn eller ved output av sorteringsoperasjonene. Vekten av slike flasker kan beregnes ved å telle flaskene og bruke en faktor for omregning fra antall flasker til vekt.

Vekten av plastflasker som samles inn separat i samsvar med punkt b) skal måles ved output av sorteringsoperasjonene som skiller dem fra det andre avfallet de ble samlet inn med.

Der plastflasker og annet emballasjeavfall av samme plasttype (polymer) utsorteres som en felles fraksjon i output fra et sorteringsanlegg/-operasjon, skal vekten av plastflaskene i output være proporsjonal med andelen plastflasker i input til sorteringsanlegget /-operasjonen. Denne andelen skal fastsettes basert på representativ prøvetaking og plukkanalyse eller ved bruk av elektroniske registre.

Rapporteringer legges direkte inn i elektroniske portaler/databaser hos Kommisjonen. Samtidig informeres ESA om at rapporteringen er utført i henhold til rapporteringsforpliktelser i den aktuelle rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det må gjøres endringer i retursystemenes rapporteringer til Miljødirektoratet, og Miljødirektoratet vil vurdere endring av avfallsforskriften kapittel 6 slik at rapporteringsforpliktelsen ivaretas.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet har orientert og diskutert rettsakten med Plastretur og Infinitum, og dette er de berørte partene blant retursystemene for drikkevereemballasje.

Rettsakten ble sendt på skriftlig prosedyre (3. februar - 11. februar 2022) til spesialutvalget for miljø. Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Miljødirektoratets beregninger, basert på hvilke plastflasker som kan regnes som separat innsamlet jf. denne rettsakten, viser at Norge basert på tall for 2020 oppfyller målene for separat innsamling av engangs drikkeflasker i plast.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1752
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D1752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2021
Frist returnering standardskjema: 16.02.2022
Dato returnert standardskjema: 07.03.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2023

Lenker