Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 av 28. november 2019 om klassifisering av kjøretøyer, brukere av europeiske elektroniske bompengetjenesters forpliktelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg av notifiseringsorganer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/203 of 28 November 2019 on classification of vehicles, obligations of European Electronic Toll Service users, requirements for interoperability constituents and minimum eligibility criteria for notified bodies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 ble vedtatt 28. november 2019, kunngjort i Official Journal 17. februar 2020 og trådte i kraft 19. oktober 2021.

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen bygger imidlertid på det gamle EFC-direktivet og EETS-beslutningen, som er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dette er en delegert kommisjonsforordning knyttet til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU. Det vises til eget EØS notat som omhandler dette direktivet.

Bakgrunn

Det juridiske rammeverket for harmonisert, elektronisk bompengeinnkreving i Europa har frem til vedtakelsen av det nye EETS-direktivet bestått av to sett rettsakter. Direktiv 2004/52/EC om elektronisk bompengeinteroperabilitet i Europa (EFC-direktivet) og Kommisjonsbeslutning 2009/750/EC om definisjonen av den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS) og tilhørende tekniske elementer.

Dette rammeverket foreslås endret i et nytt sett med rettsakter. Direktiv 2019/520 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling over landegrensene av opplysninger om manglende betaling av bompenger med tilhørende utfyllende bestemmelser. Utfyllende bestemmelser er gitt i:

  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204  av 28. november 2019 om detaljerte forpliktelser for tilbydere av europeiske elektroniske bompengetjenester (EETS), minstekrav til EETS-områdeerklæringen, elektroniske grensesnitt, krav til interoperabilitetskomponenter og oppheving av vedtak 2009/750/EF
  • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 av 28. november 2019 om klassifisering av kjøretøyer, brukere av europeiske elektroniske bompengetjenesters forpliktelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg av notifiseringsorganer.

Både EETS-direktivet og gjennomføringsforordningen er omtalt i egne EØS posisjonsnotat. Nedenfor vurderes delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203.

Noen forhold som har vært drøftet i revisjonsprosessen omtales her:

Klassifisering av kjøretøy

Kjøretøyparametrene er endret slik at de samsvarer med de som er benyttet i EETS gjennomføringsforordningen. Dette støttes fra norsk side.

Tjenestebrukernes plikter

Det har blitt tydeliggjort at både utstedere og operatører kan stille krav til tjenestebrukernes plikter. Det er intet å bemerke til dette. Det kan stilles strengere krav forutsatt at de samme kravene stilles til norske og utenlandske brukere av elektroniske bompenge/veiavgiftsbetalingstjenester.

Krav til interoperabilitetskomponenter

Krav til pålitelighet og tilgjengelighet til systemet ved forstyrrelser eller svikt i komponentene er mykgjort fra et «skal»-krav til et «bør»-krav. Dette støttes fra norsk side.
Minimumskrav for valg av notifiseringsorgan

Vedlegg III angir minimumskravene som må ivaretas i det organet som har myndighet til å utføre eller overvåke prosedyrer for vurdering av om spesifikasjoner og bruksegnethet for interoperabilitetskomponenter.

Det er intet å bemerke.

Strukturelle endringer i det nye EETS-regelverket

Det gamle EFC-direktivet og EETS-beslutningen er begge implementert i norsk rett gjennom forskrift  14. desember 2018 (utstederforskriften). Detaljerte bestemmelser som regulerer utstedervirksomhet i Norge, er videre gitt i områdeerklæringen for AutoPASS Samvirket.

Disse to rettsaktene er revidert med både substansielle endringer og med endringer av mer strukturell karakter. De strukturelle endringene har vært å beholde kun de overordnede delene av bestemmelsene knyttet til EETS i selve direktivet, mens tekniske og andre utfyllende bestemmelser er overført til gjennomføringsforordningen (IA – Implementing Act) og den delegerte rettsakten.

Forholdet mellom ny og gammel struktur på de to settene av rettsakter har EU-kommisjonen illustrert som følger:

EFC-direktiv 2004/52 og EETS-beslutning 2009/750 er som nevnt innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk lov gjennom utstederforskriften. De viktigste substansielle endringene i nytt avtaleverk er grundig omtalt i EØS-posisjonsnotatet for den nye EETS-beslutningen.

Gjennomførings-forordning

EETS-beslutningen*)

Gjennomføringsforordning

EETS-beslutningen*)

Art. 1(1)

Art 4(4)

Art. 3(2)

Annex III. 2.1.1.4

Art. 1(2)

Annex III 2.1.3.

Art. 3(3)

Annex III.2.1.1.7

Art. 1(3)

Art. 5(6)

Art. 3(4)

Annex II par.1

Art. 1(4)

Art. 4(8a) 2nd part

Annex I

Annex I

Art. 1(5)

Art. 4(5)

Annex II (general)

Annex II

Art. 1(6)

Art. 4(8)

Annex II.2(a)

Annex III.2.1.2

Art. 1(7)

Art. 4(9)

Annex III

Annex IV

Art. 3(1)

Annex III.2.1.1.3

*) EETS-beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk rett gjennom utstederforskriften av 1.1.2019 utstederforskriften 14.12.2018.

Merknader
EU-hjemmel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2020/203 er en delegert forordning knyttet til Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU. Det vises til EØS notat som omhandler dette direktivet. Både direktiv (EU) 2019/520 og forordning (EU) 2020/203 vil bli implementert i forskrift 14. desember 2018 nr. 1917 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vurderes ikke som problematisk for Norge fordi det ikke har vært identifisert særskilte behov fra norsk side knyttet til regelverk for felles elektronisk bompenge/veiavgiftstjeneste.

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser knyttet til klassifisering av kjøretøy, tjenestebrukernes forpliktelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskrav for valg av notifiseringsorganer.

Revisjonen av denne rettsakten har blitt gjort i EU-kommisjonens ekspertkomité for veibruksavgifter, der både Statens vegvesen og representant for de norske regionale bomselskapene har deltatt. Videre har EasyGO deltatt med en representant i ekspertkomitéen, der erfaringen fra samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike for å oppnå gode prosedyrer og løsninger for interoperabilitet har blitt ivaretatt inn i EUs regelverk

Endringer har vært vurdert av Statens vegvesen underveis i revisjonsprosessen og utfallet er i samsvar med en felles forståelse i EU av behov for regelverk for å understøtte interoperabilitet mellom elektroniske bompenge/veibruksavgiftssystemer i Europa. Det har ikke vært identifisert særskilte utfordringer for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

EØS-relevans

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til EETS-direktivet, som er EØS-relevant. Kommisjonsforordningen anses derfor å være EØS-relevant.

Akseptabilitet

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til EETS-direktivet, som er akseptabelt. Følgelig anses kommisjonsforordningen å være akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/203
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2021
Frist returnering standardskjema: 13.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: