Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 22. november 2021 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 22 November 2021 amending Annex IV to Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Utkastet til rettsakt ble publisert i et EU-register den 23. november 2021. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom nytt direktiv 2020/12 ble direktiv 2017/2397 supplert ved at det ble fastssatt nærmere krav til kompetanse og ferdigheter, praktisk eksamen, godkjennelse av simulatorer og medisinsk skikkethet. Disse fremgår av vedlegg I-IV i direktivet, hvor det i vedlegg IV vises generelt til standarder fra det europeiske standardiseringsorganet CESNI ("European Committee for drawing up standards in the field of inland navigation"). Hensikten med den foreslåtte endringsrettsakten som nå er publisert er å inkludere konkrete referanser til de aktuelle CESNI-standardene i vedlegg IV.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Utkastet til rettsakt vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2397

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker