Såvarer - Avena nuda

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/2171 av 7. desember 2021 som endrer rådsdirektiv 1966/402/EØF når det gjelder partistørrelse og prøvestørrelse på såvarer av Avena nuda

Commission Implementing Directive (EU) 2021/2171 of 7 December 2021 amending Council Directive 66/402/EEC with regard to the seed lot and sample weights of Avena nuda

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet feil gjort i direktiv (EU) 2021/415 der Avena nuda (naken havre) hadde falt ut i oppramsingen av kornarter med samme maksimale partistørrelse og minimum prøvestørrelse til analyse. Feilen resulterer i at det i EU ikke er krav til maksimal partistørrelse og minimum prøvestørrelse på såvarer av Avena nuda

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2171
Basis rettsaktnr.: 66/402/EØF
Celexnr.: 32021L2171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2022