Utfyllende bestemmelser til BRRD artikkel 55 om avtalefestet anerkjennelse av intern oppkapitalisering (bail-in)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1751 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til felles formater og skjemaer for meddelelser om konstatering av at det i praksis er umulig å innføre kontraktsmessig anerkjennelse av nedskrivnings- og konverteringsrett

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1751 of 1 October 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform formats and templates for notifications of determination of the impracticability of including contractual recognition of write down and conversion powers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dette er utfyllende bestemmelser til EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), som gjelder for banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak. De utfyllende bestemmelsene har betydning for tilrettelegging av intern oppkapitalisering ("Bail-in"), hvor kapitalinstrumenter og gjeld nedskrives og/eller konverteres til egenkapital. Krisehåndteringsdirektivet legger til rette for at finansforetak kan krisehåndteres eller avvikles uten å true den finansielle stabiliteten. 

Det følger av BRRD artikkel 55 at kontrakter skal inneholde vilkår som gir hjemmel for nedskriving og konvertering av kapital- og gjeldsinstrumenter. Foretakene plikter til å notifisere krisehåndteringsmyndighetendet ikke er juridisk eller praktisk mulig å ta inn slike vilkår i avtalen eller instrumentet. Den tekniske standarden spesifiserer rapporteringsskjemaene med tilførende veiledning som skal benyttes ved notifisering til krisehåndteringsmyndigheten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen medfører behov for forskriftsendring når kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. BRRD artikkel 55 er gjennomført i finansforetaksloven § 20-10. Etter finansforetaksloven § 20-10 annet ledd skal foretakene påse at det fastsettes avtalevilkår om nedskriving og konvertering av kapital- og gjeldsinstrumenter når avtalen er undergitt regler i stat utenfor EØS. Finanstilsynet kan gi unntak fra kravet om avtalevilkår dersom loven i den aktuelle staten gir en slik hjemmel, eller slik hjemmel er sikret på annen måte. BRRD artikkel 55 om avtalemessig anerkjennelse av intern oppkapitalisering er endret og vesentlig utvidet med direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2). I Prop. 147 LS (2020-2021) er finansforetaksloven § 20-10 foreslått supplert med en hjemmel i femte ledd for Finansdepartementet til å fastsette nærmere regler i forskrift. Dette for blant annet å legge til rette for gjennomføring av nivå 2-regler som kommisjonen har fått fullmakt til å fastsette. Når kommisjonsforordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i § 20-10 femte ledd. Inntil videre vil kommisjonsforordningen bli vurdert lagt til grunn for i tilfeller hvor det er aktuelt med notifisering av manglende avtaleklausuler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter ny artikkel 55 nr. 2 skal krisehåndteringsmyndigheten ha melding dersom et foretak mener at det ikke er mulig å avtale vilkår om anerkjennelse av intern oppkapitalisering. Notifikasjonsprosedyren er omstendelig, og skal rapporteres etter standardiserte rapporteringsskjemaer som følger av forordning 2021/1751. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det må vurderes om det er behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato, da rettsakten er hjemlet i BRRD 2 som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker