Avslag på helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2021/77 av 27. januar 2021 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2021/77 of 27 January 2021 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkast til rettakt ble diskutert på Kommisjonens arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 7. juni 2018. Saken ble også diskutert på PAFF-GFL 10. juni 2020. Ingen av EUs medlemsland hadde kommentarer til utkastet på PAFF-GFL.

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Utkast til rettsakt gjelder avslag på fem helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte søknadene om godkjenning av fem helsepåstander ikke var tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av virkestoffene og påstandenes ordlyd. Helsepåstandene oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor foreslått avslått.  

Helsepåstandene lyder som følgende (fritt oversatt):

Virkestoff

Helsepåstand

EFSA vurdering

L-karnitin

L-karnitin bidrar til en normal omsetning av fett.

2018;16(1):5137

Svart te

Forbedrer endotelavhengig vasodilatasjon, noe som bidrar til en sunn blodstrøm.

2018;16(1):5138

NWR-02, en fast kombinasjon av lutein, zeaxanthin og dekosanhexaensyre i eggeplomme

Inntak av NWT-02 begrenser synstap.

2018;16(1):5139

Xantholumol i XERME, et xanthomumolberiket risetet melekstrakt

Hjelper med å opprettholde intakt DNA og beskytter mot skader forårsaket av oksidativt stress i kroppens celler.

2018;16(3):5192

En kombinasjon av beta-sitosterol og betasitosterolglucosin

Bidrar til immunforsvarets normale funksjon ved å gjenopprette balansen mellom TH1 og TH2.

2019;17(7):5776

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/77
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32021R0077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2021
Frist returnering standardskjema: 12.03.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.10.2018
Høringsfrist: 28.11.2018
Frist for gjennomføring: