CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2173 av 16. oktober 2020 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for ajourføring av overvåkingsparametrene og for å avklare visse sider knyttet til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2173 of 16 October 2020 amending Annexes I, II and III to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council to update the monitoring parameters and clarify certain aspects relating to the change in the regulatory test procedure

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. oktober 2020, publisert i EU-tidende 22. desember 2020 og trådte i kraft i EU 11. januar 2021.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 11. juni 2021, beslutning nr. 182/2021. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 13. juni 2021. 

Sammendrag av innhold

Kort om basisrettsakten

Forordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav til gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Forordningen setter prestasjonskrav til lette kjøretøy fra 2020 og målkravene til gjennomsnittlig CO2-utslipp strammes inn i 2025 og 2030. Forordningen stiller krav om at nye personbiler og varebiler i EU/EØS skal oppnå 15 % CO2-reduksjon i 2025 sammenlignet med 2021. I 2030 skal CO2-utslippet fra personbiler i snitt være 37,5 % mindre sammenlignet med 2021, og varebiler skal redusere sine utslipp med 31 %. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en nærmere fastsatt formel. Forordningen har til hensikt at utslippsmålene skal kunne oppnås på en kostnadseffektiv måte. Videre inneholder forordningen mekanismer for å stimulere til økt opptak av null- og lavutslippsbiler.

Om forordning (EU) 2020/2173

Fra 1. januar 2021 skal CO2-utslippsstandardene være basert på CO2-utslippsdata som er fastsatt i henhold til avgasstestprosedyren WLTP. Det er derfor behov for å justere basisforordning (EU) 2019/631 for å gjøre tilpasninger på de dataene som overvåkes og innrapporteres, samt fjerne henvisninger til data som er bestemt på grunnlag av den tidligere brukte avgasstestmetoden NEDC. Samtidig benyttes anledningen til i størst mulig grad å harmonisere overvåkningsparameterne for personbiler og varebiler som registreringsmyndighetene i medlemsstatene skal rapportere på, og listene over disse parameterne i vedlegg II og III oppdateres. Enkelte av parameterne blir obligatorisk fra kalenderåret 2022, altså for rapporteringen som skal skje innen utgangen av februar 2023. De detaljerte dataene som det skal rapporteres på, skal i all hovedsak hentes fra det relevante kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC) og det er beskrevet hvilke felter i CoC'en dette gjelder. Oppbygning av CoC er gitt av forordning (EU) 2020/683.

For å kunne beregne fabrikantenes spesifikke utslippsmål for perioden 2021-2024 i henhold til vedlegg I i forordning (EU) 2019/631, kreves CO2-utslippsdata fra kjøretøy registrert i kalenderåret 2020. For fabrikanter som markedsfører biler i EU/EØS-området for første gang i perioden 2021-2024, er det nødvendig å beskrive hvordan deres spesifikke utslippsmål for samme periode skal beregnes. Tilsvarende beskrivelse trengs for fabrikanter som kun markedsfører nullutslippsbiler i kalenderåret 2020, og slike nødvendige presiseringer gjøres i vedlegg I. 

EU-kommisjonen ønsker å følge med på både målte utslipp i henhold til WLTP og utslipp fra kjøretøy i bruk. For å forberede en prosedyre med tanke på overvåkning av CO2-utslipp og drivstoff- eller energiforbruk fra kjøretøy i bruk, blir flere parametere som skal innrapporteres lagt til på listen. Det inkluderer spesielt verdier for drivstofforbruk og, på anmodning fra Kommisjonen, de parameterne som brukes til beregning av CO2-utslippsverdier som er nedtegnet i samsvarssertifikatet (CoC), dvs. rullemotstandskoeffisientene, frontarealet og dekkenes rullemotstandsklasse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisforordning (EU) 2019/631 er implementert i forskrift av 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, og denne forordningen vil bli implementert i samme forskrift.

Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens vegvesen rapporterer årlig data om nyregistrerte person- og varebiler i henhold til basisforordning (EU) 2019/631 til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Det europeiske miljøbyrået (EEA). Forordning (EU) 2020/2173 justerer noe på hvilke dataparametere som skal inngå i de årlige rapporteringene fremover. Statens vegvesen må sørge for at de relevante dataene fanges opp i kjøretøyregisteret slik at forpliktelsene om overvåking og rapportering i henhold til forordning (EU) 2019/631 overholdes.

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen har ikke deltatt i arbeidsgrupper hvor arbeidet med rettsakten har vært diskutert.

Vurdering

Statens vegvesen vurderer forordningen relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2173
Basis rettsaktnr.: 2019/631
Celexnr.: 32020R2173

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2020
Frist returnering standardskjema: 14.12.2020
Dato returnert standardskjema: 14.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 182/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.06.2021

Lenker