Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2180 av den 18.desember 2020 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/2180 of 18 December 2020 extending the reference period of Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble publisert i Den europeiske unions tidene den 18. desember 2020. 

Rettsakten har vært til skriftlig behandling hos Spesialutvalget for transport. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en forlengelse av forordning 2020/1429 som etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU, og som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC, og avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftsreglene i det sistnevnte direktivet.

Bakgrunnen for forlengelsesforordningen er at Covid-19-pandemien fortsatt er kritisk og at etterspørselen i transportnæringen er redusert. De angitte avgiftsunntakene skal derfor avhjelpe de likviditetsproblemer og økonomiske utfordringer togoperatører har hatt. 

Forordningen gjelder for perioden (referanseperioden) 1. mars 2020 og frem til 31. juni 2021, jf. forordningens art. 1. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU. Direktiv 2012/34/EU er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og innlemmelse av forordningen må følgelig vente til direktivet er inntatt i EØS-avtalen. Direktiv 2012/34/EU behandles i samme EØS-komitébeslutninger som fjerde jernbanepakke.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innkreving av infrastrukturavgifter ble utsatt i 2020 som følge av pandemien. Dersom infrastrukturavgifter blir frafalt, eller Bane NOR sin innkreving blir utsatt i en lengre periode, må staten kompensere infrastrukturforvalteren Bane NOR for bortfall av inntekter slik at selskapet skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er en forlengelse av forordning 2020/1429.

For forordning 2020/1429 mente Statens jernbanetilsyn at generelle avgiftsnedsettelser har  flere fordeler ettersom de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne forutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter tilsynets syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.
Tilsynet som markedsovervåkingsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til direktiv 2012/34/EU er innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2180
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2021
Frist returnering standardskjema: 28.04.2021
Dato returnert standardskjema: 29.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: