Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/329 av 24. februar 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: AVEVE NV), og om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 of 24 February 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase for chickens for fattening (holder of the authorisation: AVEVE NV), and repealing Regulation (EC) No 1091/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat av enzymeneendo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma longbrachiatum (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Trichoderma longibrachiatum (MUCL 49754). Det er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen til slaktekylling. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer preparatet fortsatt å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt i fôr med mye polysakkarider (i hovedsak beta-glukaner og arabinoxylaner) over gitte minsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/329
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 22.01.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker