Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii CECT 13094 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin til oppfôring, mindre utbredte arter av svin, og kalkuner til oppfôring og til avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.)

Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella phaffii CECT 13094 as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species, turkeys for fattening and reared for breeding (holder of authorisation: Fertinagro Biotech S.L.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidetgodkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (CECT 13094) som avlteknisk tilsetningsstoff. Preparatet er tidligere godkjent for bruk i fôr til slaktekylling, verpehøns, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og avl. Det er nå godkjent til slaktegirs, mindre svinearter, slaktekalkun og avlskalkun. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurder preparatet å ha effekt for alle de nye dyretypene. EFSA vurderer også preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/330
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0330

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 22.01.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker