Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om motorvogner hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1358 av 28. september 2020 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner ved bruk av motorvogner som er hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1358 of 28 September 2020 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Bosnia and Herzegovina

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Rettsakten ble vedtatt 28. september 2020 og trådte i kraft i EU 19. oktober 2020. 

Sammendrag av innhold

Beslutningens artikkel 1 bestemmer at EØS-landene skal avstå fra å kontrollere forsikringen til motorvogner fra Bosnia-Hercegovina idet de kommer inn i EØS-området.

Beslutningen har også som følge at motorvogner hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina ikke behøver grønt kort eller grenseforsikringsattest, jf. direktiv 2009/103 artikkel 8.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Siden det ikke følger av norsk rett at slike motorvogner skal kontrolleres for forsikring, er det ikke nødvendig med regelendringer for å gjennomføre artikkel 1.

Det følger av forskrift om trafikktrygd § 1 tredje ledd nr. 2 at motorvogner hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina ikke behøver grønt kort etter at dets nasjonale forsikringsbyrå har tiltrådt avtalen av 30. mai 2002 mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Heller ikke dette nødvendiggjør derfor regelendringer 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden det må antas å være meget få motorvogner fra Bosnia-Hercegovina som først kommer inn i EØS-området via Norge, legges det til grunn at beslutningen vil ha minimale økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1358
Basis rettsaktnr.: 2009/103
Celexnr.: 32020D1358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2020
Frist returnering standardskjema: 10.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: