Merking av engangsprodukter i plast

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2151 av 17. desember 2020 om harmoniserte spesifikasjoner for merking av engangsprodukter av plast oppført i del D i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2151 of 17 December 2020 laying down rules on harmonised marking specifications on single-use plastic products listed in Part D of the Annex to Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Den 17. desember 2020 vedtok Kommisjonen forordning (EU) 2020/2151 om harmoniserte merkekrav for enkelte engangsprodukter i plast. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene til merking i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019. Forordningen med harmoniserte krav til merking gjelder fra 3.juli 2021. 

Sammendrag av innhold

EUs direktiv om plastprodukter, EU 2019/904, skal bidra til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter samt å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi. Direktivet stiller blant annet i artikkel 7 krav til merking av visse produkter. Det er ved EU 2020/2151 vedtatt en underliggende forordning som stiller nærmere harmoniserte krav til tydelig merking av enkelte engangsprodukter av plast som ofte havner på avveie. Merkingen skal bidra til å redusere forsøpling ved å informere og bevisstgjøre forbrukere om at produktene inneholder plast, samt å sikre bedre avfallshåndtering og unngå at de kastes i toalettet eller naturen. 

Forordningen inneholder harmoniserte spesifikasjoner for merkingen, som plassering, størrelse og design, inkludert fargebruk. Teksten på merket skal være på det nasjonale språket til det landet der produktet settes på markedet. I en overgangsperiode kan merkingen av emballasje/produkter som bringes i omsetning før 4.juli 2022 skje ved å sette på klistremerker.  

Følgende produkter er omfattet av krav om merking dersom de er laget helt eller delvis av plast og er ment for engangsbruk: 

  • Sanitetsprodukter som bind, tamponger og innføringshylstre for tamponger 

  • Våtservietter til personlig pleie og husholdningsbruk 

  • Tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres til bruk sammen med tobakksprodukter 

  • Drikkebegre 

Fra 3. juli 2021 skal slike produkter som bringes i omsetning ha tydelig merking på emballasjen eller selve produktet om at produktet inneholder plast, riktig avfallshåndtering, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering, for eksempel om produktene kastes i toalettet. 

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning. "Bringe i omsetning" er definert som å gjøre et produkt tilgjengelig på markedet i et EØS-land for første gang. Definisjonene i direktivet viser altså til markedet i hver enkelt medlemsstat. Merkekravet gjelder det første leddet i forsyningskjeden, typisk produsenter og importører, og ikke de senere leddene i kjeden. Når en produsent eller en importør leverer et produkt til en distributør eller en sluttbruker for første gang, anses produktet for å ha blitt brakt i omsetning etter definisjonen.

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning fra og med 3. juli 2021. Produkter som er brakt i omsetning før dette, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet uten merking etter 3. juli. I en overgangsperiode vil det altså være mulig og lovlig å selge produkter uten merking. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i Norge ved endringer i produktforskriften, slik at det innføres et krav om å merke produkter som er omfattet av forordningen i tråd med de harmoniserte kravene i forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Vi ser imidlertid at den korte tidsfristen kan medføre utfordringer knyttet til omstilling og med hensyn til eksisterende lager hos produsenter og importører i tilfeller der produktene ikke bringes i omsetning før fristen.

Sakkyndige instansers merknader

Gjennomføring av forordningen er diskutert med Helse- og omsorgsdepartementet. Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for mijø ved skriftlig prosedyre (24.3 - 7.4.21). Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2151
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2151

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2020
Frist returnering standardskjema: 12.04.2021
Dato returnert standardskjema: 28.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.03.2021
Høringsfrist: 12.05.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker