EØS-notatbasen

Sertifikater - akvatiske dyr og akvakulturprodukter - Import, forflytning innen EØS og andre offisielle dokumenter - 2020/2236

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 av 16. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til modellsertifikater for dyrehelse for innførsel til Unionen og transport innen Unionen av forsendelser med akvatiske dyr og visse animalske produkter av akvatiske dyr, samt offentlig sertifisering med hensyn til slike sertifikater, og oppheving av forordning (EF) nr. 1251/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of aquatic animals and of certain products of animal origin from aquatic animals, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 1251/2008

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører nye modeller for helsesertifikater til bruk ved forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området (samhandel). Rettsakten omfatter også et modellsertifikat for import av akvatiske dyr til EØS, samt en oppdatert kapteinserklæring for levering av fisk.

Denne endringen er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, og dens krav med hensyn til dyrehelse. Rettsakten er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

Hovedinnholdet i sertifikatene er uendret, med unntak av nødvendige henvisninger til nytt regelverk og nødvendige oppdateringer knyttet til endret sykdomsliste og kategorisering av listeførte akvatiske sykdommer.

Sertifikatmodellene er kompatible med TRACES (Trade Control and Export System) og utgjør en del av IMSOC systemet (Integrated Management System for Official Controls). TRACES muliggjør utstedelse av sertifikater elektronisk. Dette underletter og forenkler systemet for sertifisering og gir samtidig en økt sikkerhet med hensyn til forfalskninger og feilopplysninger.

Artiklene i rettsakten gir en nærmere utdypning av hvor i vedleggene man kan finne modellsertifikatene som berører de forskjellige typer forsendelser i forbindelse med forflytninger mellom EØS-statene, og import til EØS-området, samt kapteinserklæringen.

Art. 6, 7 og 8 lister opp sertifikatene som skal benyttes for de forskjellige forsendelsene. Det er gitt en overgangsregel i art. 11, der man kan benytte de gamle sertifikatene i forordningene (EU) nr. 1251/2008 frem til 20. oktober 2021 så lenge disse er utstedt før 21. august 2021.

Rettsakten stiller også opp generelle regler for utstedelse av sertifikatene og regler for hvilke feil som kan rettes med et erstatningssertifikat, jf. art. 4 og 5. Disse reglene lå tidligere i forordning (EU) 2019/628, og er nå tatt inn denne rettsakten. Disse reglene er identiske med kravene som er gitt i rettsaktene for næringsmidler og landdyr.

Sist i rettsakten er det listet opp et lovspeil som viser hvor man finner reglene og sertifikatene fra de opphevede rettsaktene i denne nye rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever fastsettelse av en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten.

Samtidig må følgende forskrift endres:

- forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse

Det påpekes at gjennomføringen av denne rettsakten forutsetter at Stortinget har gitt samtykke til innlemmelse av den nye dyrehelseforordningen.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det vil i en overgangsperiode være et merarbeid for å sette seg inn i det nye regelverket, men dette vil være forbigående.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en videreføring av dagens modellsertifikater, der man nå har samlet alle sertifikatene og nødvendige dokumenter for akvatiske dyr og akvakulturprodukter på samme sted.

Rettsakten vurderes som fornuftig og vil sikre mer oppdaterte modellsertifikater og dokumenter som er i samsvar med de nye grunnrettsaktene, ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) og ny dyrehelseforordning (forordning (EU) 2016/429).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2236
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.01.2021
Dato returnert standardskjema: 03.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: