Sertifikater - næringsmidler - Import, forflytning innen EØS og andre offisielle dokumenter - 2020/2235

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 av 16. desember 2020 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til modellsertifikater for dyrehelse, offentlige sertifikater og kombinerte dyrehelse/offentlige sertifikater, til bruk ved innførsel til Unionen og transport innen Unionen av forsendelser av visse kategorier av dyr og produkter, samt offentlig sertifisering med hensyn til slike sertifikater, og oppheving av forordning (EF) nr. 599/2004, gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF, samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører nye modeller for helsesertifikater til bruk ved import av næringsmidler til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området. Rettsakten omfatter også modellsertifikatet ved forflytning av dyr, animalske produkter og avlsmateriale innenfor EØS-området, samt andre dokumenter som er nødvendig ved import.

Denne endringen er knyttet til gjennomføringen av forordning (EU) 2016/429 - ny dyrehelseforordning, ved at dyrehelsekravene legger føringer for hygiene- og kvalitetskrav for de forskjellige typer forsendelsene (dyr, animalske produkter m.m.) som innføres til EU/EØS og forflyttes mellom EU/EØS-statene. Rettsakten er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

Hovedinnholdet i modellsertifikatene er uendret, med unntak av nødvendige henvisninger til nytt regelverk og nødvendige oppdateringer. Sertifikatmodellene er kompatible med TRACES (Trade Control and Export System) og utgjør en del av IMSOC systemet (Integrated Management System for Official Controls). TRACES muliggjør utstedelse av sertifikater elektronisk. Dette underletter og forenkler systemet for sertifisering og gir samtidig en økt sikkerhet mht. forfalskninger og feilopplysninger.

Rettsakten omfatter innførselen av animalske produkter, sammensatte produkter, bi-produkter og spirer (inkl. frø) til konsum. Videre dekker rettsakten forflytning av dyr, animalske produkter og avlsmateriale innenfor EØS-området.

Artiklene i rettsakten gir en nærmere utdypning av hvor i vedleggene man kan finne modellsertifikatene og dokumentene som berører de forskjellige typer forsendelser (dyr, animalske produkter m.m.) vedrørende om hva det gjelder, enten forflytninger mellom EØS-statene eller import. Videre forklares det hvordan sertifikatene skal sluttføres av ansvarlig myndighet.

Art. 7 til 33 lister opp modellsertifikatene som skal benyttes for de forskjellige forsendelsene. Det er gitt en overgangsregel i art. 35, der man kan til og med 20. oktober 2021 benytte de gamle sertifikatene i forordningene (EU) nr. 28/2012 og forordning (EU) 2019/628 frem til 20. oktober 2021 så lenge disse er utstedt før 21. august 2021.

Rettsakten stiller også opp generelle regler for utstedelse av sertifikatene og reglene for hvilke feil som kan rettes med et erstatningssertifikat, jf. art. 5 og 6. Disse reglene lå tidligere i forordning (EU) 2019/628, og er nå tatt inn denne rettsakten. Disse reglene er identiske med kravene som er gitt i rettsaktene for akvatiske dyr/akvakulturprodukter og landdyr.

Sist i rettsakten er det listet opp et lovspeil som viser hvor man finner reglene og sertifikatene fra de opphevede rettsaktene i denne nye rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en fastsettelse av en ny forskrift som gjennomfører denne rettsakten. Samtidig må følgende forskrifter endres eller oppheves:

- forskrift 30. november 2005 nr. 1349 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse (oppheves)

- forskrift 14. juni 2017 nr. 141 om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land (oppheves)

- forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628 (endring)

- forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (endring)

- forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (endring)

Det påpekes at gjennomføringen av denne rettsakten forutsetter at Stortinget har gitt samtykke til den nye dyrehelseforordningen.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Det vil i en overgangsperiode være et merarbeid for å sette seg inn i det nye regelverket, men dette vil være forbigående.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en videreføring av dagens modellsertifikater, der man nå har samlet alle sertifikatmodellene og nødvendige dokumenter for området til denne rettsakten på samme sted.

Rettsakten vurderes som fornuftig og vil sikre mer oppdaterte modellsertifikater og dokumenter som er i samsvar med de nye grunnrettsaktene, ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) og ny dyrehelseforordning (forordning (EU) 2016/429).

Mattilsynet ser behov for en teknisk tilpasningstekst til rettsakten for å sikre at salmonellagarantien for Norge ivaretas i henvisningene i de oppdaterte modellsertifikatene videreføres.

Vi viser til animaliehygieneforskriften § 2 om gjennomføring av forordninger om salmonellagarantier i Norge og den særlige bestemmelsen i forordning (EU) nr. 853/2004 der salmonellagarantien for Sverige og Finland fremkommer. Det er vurdert at Norge har behov for tilsvarende salmonellagaranti som Sverige og Finland og at dette er ivaretatt gjennom tilpasningstekst til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 853/2004 som inntar Norge på lik linje med Sverige og Finland. I fire sertifikater i den aktuelle rettsakten gjøres det tilpasninger i sertifikatene for Sverige og Finland med hensyn til salmonellagarantien. Tilsvarende bør også gjelde for Norge ved at det ved innlemmelsen i EØS-avtalen inntas en tilpasningstekst i tilknytning til disse sertifikatene.

Dette krever justering av de følgende punktene:

  • Chapter 1 ferskt kjøtt fra storfe (side 55). Punkt II.1.11 (side 60) viser til at ferskt kjøtt fra storfe må oppfylle kravene i (EU) No 1688/2005, samt de særlige kravene i forordning (EU) nr. 853/2004 angående salmonella knyttet til forsendelser til Sverige og Finland av kjøtt fra visse dyrearter og egg som angitt i fotnote M. Norge er gjennom tilpasningstekst til de to nevnte rettsaktene innvilget salmonellagarantier på lik linje med Sverige og Finland. Fordi det i fotnote M kun er en regelverkshenvisning til dette regelverket anses det ikke nødvendig å be omen tilpasningstekst til denne fotnoten.

Det er likevel nødvendig å be om en tilpasningstekst til henvisning (4)  ved punkt II.1.11  som forklares under Part II: på side 65. Der er det angitt at dersom forsendelsen ikke skal til Sverige eller Finland skal punktet slettes.

  • Chapter 3 ferskt kjøtt fra svin (side 78). Punkt II.1.11 (side 81) viser til at ferskt kjøtt fra svin må oppfylle kravene i (EC) No 1688/2005, samt  en de særlige kravene i forordning (EU) nr. 853/2004 angående salmonella knyttet til forsendelser til Sverige og Finland av kjøtt fra visse dyrearter og egg, som angitt i fotnote J. Norge er gjennom tilpasningstekst til de to nevnte rettsaktene innvilget salmonellagarantier på lik linje med Sverige og Finland. Fordi det ifotnote J kun er en regelverkshenvisning til dette regelverket anses det ikke nødvendig å be om en tilpasningstekst til denne fotnoten.

Det er likevel nødvendig å be om en tilpasningstekst til henvisning (3) ved punkt II.1.11 som forklares under Part II: på side 85. Der er det angitt at dersom forsendelsen ikke skal til Sverige eller Finland skal punktet slettes.

  • Chapter 13 ferskt kjøtt fra fjørfe (side 148). Punkt II.1 I (h) (side 151) viser til at kjøtt fra fjørfemå oppfylle kravene i (EC) No 1688/2005, samt de særlige kravene i 853/2004 angående salmonella knyttet til forsendelser til Sverige og Finland av kjøtt fra visse dyrearter og egg som angitt i fotnote I. Norge er gjennom tilpasningstekst til de to nevnte rettsaktene innvilget salmonellagarantier på lik linje med Sverige og Finland. Fordi det i fotnote I kun er en regelverkshenvisning til dette regelverket anses det ikke nødvendig å be om en tilpasningstekst til denne fotnoten.

Det er likevel nødvendig å be om en tilpasningstekst til henvisning (2) ved punkt II.1 som forklares under Part II: på side 156. Der er det angitt at dersom forsendelsen ikke skal til Sverige eller Finland skal punktet slettes.

  • Chapter 19 egg (side 178). Punkt II.1.3 (side 180) viser til at egg må oppfylle kravene i (EC) No 1688/2005, samt de særlige kravene i 853/2004 angående salmonella knyttet til forsendelser til Sverige og Finland av kjøtt fra visse dyrearter og egg som angitt i fotnote D. Norge er gjennom tilpasningstekst til de to nevnte rettsaktene innvilget salmonellagarantier på lik linje med Sverige og Finland. Fordi det i fotnote D kun er en regelverkshenvisning til dette regelverket anses det ikke nødvendig å be om en tilpasningstekst til denne fotnoten.

Det er likevel nødvendig å be om en tilpasningstekst til henvisning (3) ved punkt II.1.3 som forklares under Part II: på side 183. Der er det angitt at dersom forsendelsen ikke skal til Sverige, Finland eller Danmark skal punktet slettes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2235
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.01.2021
Dato returnert standardskjema: 03.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: