Forsiden

Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om definisjon og bruk av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker og geografiske betegnelser på alkoholserke drikker, endringer i 32019R0787

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1465 av 6. juli 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder definisjonen av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og bruken av disse allusjonene i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de alkoholsterke drikkene som det er gjort allusjon/henvisning til

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1465 of 6 July 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards the definition of allusions to legal names of spirit drinks or geographical indications for spirit drinks and their use in the description, presentation and labelling of spirit drinks other than the spirit drinks to which allusion is made

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsene om bruk av såkalte allusjoner (henvisninger) til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Allusjoner er i artikkel 3 nr. 3 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) definert som direkte eller indirekte henvisninger til en eller flere lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller til en eller flere geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, i presentasjonen eller merkingen av næringsmidler unntatt alkoholsterke drikker, eller i presentasjonen eller merkingen av alkoholsterke drikker innenfor kategoriene 33 – 40 (ulike likører) i vedlegg I til den nye basisforordningen.

Ved en feil ble det i den nye basisforordningen ikke åpnet for bruk av slike allusjoner i presentasjonen eller merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de ulike likørene, jf. ovenfor. Formålet med endringen er derfor å sikre at virksomhetenes gjeldende tradisjonelle praksis for bruk av allusjoner i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av de aktuelle alkoholsterke drikkene kan videreføres, samtidig som forbrukerne ikke skal villedes av allusjonene.

Forordningen tilføyer derfor et nytt nr. 3a i artikkel 12, der det i to situasjoner og på visse vilkår åpnes for bruk av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, også i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de som oppfyller kravene i kategoriene 33 til 40 (ulike likører) i vedlegg I til den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker.

I nye artikkel 12 nr. 3a bokstav a) åpnes det for bruk av allusjoner i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de som oppfyller kravene i kategoriene 33 til 40 (ulike likører), forutsatt at den alkoholsterke drikken som allusjonen gjelder/som det henvises til:

i) har blitt brukt som den eneste alkoholbasen for produksjon av den ferdige/endelige alkoholsterke drikken,

ii) ikke har blitt kombinert med noen næringsmidler, utover de næringsmidlene som er brukt for produksjonen av den alkoholsterke drikken eller produksjonen av den ferdige/endelige alkoholsterke drikken, og

iii) ikke har blitt uttynnet ved tilsetning av vann, slik at alkoholstyrken er lavere enn minimumskravet i den aktuelle kategorien alkoholsterk drikk i vedlegg I eller i produktspesifikasjonen for den geografiske betegnelsen.

I nye artikkel 12 nr. 3 bokstav b) åpnes det for bruk av allusjoner i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de som oppfyller kravene i kategoriene 33 til 40 (ulike likører), som i hele eller deler av modningsperioden har vært lagret på fat som tidligere er brukt til å lagre den alkoholsterke drikken som allusjonen gjelder/som det er henvist til, forutsatt at:

i) fatet var tømt for sitt tidligere innhold (dette kravet gjelder bare for alkoholsterke drikker som tilhører kategorier av alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser der det ikke er tillatt med tilsetning av alkohol, uansett om alkoholen er tynnet ut eller ikke),

ii) allusjonen er gjort innenfor beskrivelsen av fatet som er brukt til lagring av den ferdige/endelige alkoholsterke drikken,

iii) allusjonen framstår mindre dominerende enn den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken eller ethvert sammensatt uttrykk ("compound terms"), og

iv) som et unntak fra kravene til utforming og plassering av av allusjoner i artikkel 12 nr. 4 bokstav b), at allusjonen er i en fontstørrelse som ikke er større enn fontstørrelsen som er brukt for den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken eller for ethvert sammensatt uttrykk ("compound terms").  

Forordningen tilføyer også en ny bokstav c) i definisjonen av allusjoner i artikkel 3 nr. 3, der det framgår at allusjoner kan brukes i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av alkoholsterke drikker som oppfyller kravene i nye artikkel 12 nr. 3a, jf. ovenfor.

Forordningen endrer dessuten den innledende delen i artikkel 12 nr. 4 om krav til utforming og plassering av allusjoner, ved at det også henvises til allusjonene omfattet av nye artikkel 12 nr. 3a, i tillegg til de allusjonene som er omfattet av artikkel 12 nr. 2 og 3.

Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen sier at alkoholsterke drikker som ikke oppfyller merkekravene i artikkel 12 nr. 3a og nr. 4 i forordning (EU) 2019/787, men som oppfyller kravene i artikkel 4 i de "gamle" gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 716/2013, og som er merket før 31. desember 2022, fortsatt kan omsettes fram til lagerbeholdningen er tom.

Selv om forordningen formelt sett ikke trer i kraft i EU før 16. september 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 25. mai 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

I forbindelse med utviklingen av denne forordningen i EU var den norske bransjen særlig opptatt av innholdet i og utformingen av de nye bestemmelsene i artikkel 12 nr. 3a bokstav b) og artikkel 12 nr. 4 om bruk av allusjoner i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av alkoholsterke drikker som er fatmodnet, for eksempel akevitt, herunder også eventuelle overgangsordninger. Så langt Mattilsynet kan se, har alle de aktuelle bestemmelsene i den endelige forordningen blitt i samsvar med den norske bransjens synspunkter.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)4867
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1465
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R1465

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2021
Frist returnering standardskjema: 04.01.2022
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker