Dyrehelseforordningen - AHL landdyranlegg, rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1064 av 28. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/520 med hensyn til konfigurasjon av dyreidentifikasjonskoden for sporbarhet av visse holdte landdyr for Det forente kongerike i forhold til Nord-Irland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1064 of 28 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/520 with regard to the configuration of the animal identification code for the traceability of certain kept terrestrial animals for the United Kingdom in respect of Northern Ireland

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/520, som blant annet har bestemmelser om konfigurasjon av identifikasjonskoden til holdte storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr. Endringene går ut på å føye til bestemmelser om hvilke landskoder som skal oppgis i identifikasjonskoden til dyr fra Nord-Irland. Endringsbehovet har oppstått som følge av Brexit og at EUs dyrehelseregelverk for Det forente kongerike sin del kun skal gjelde for Nord-Irland. Hovedregelen i forordning (EU) 2021/520 er at dyrenes identifikasjonskoder skal inneholde en landskode på enten to bokstaver etter ISO-standard 3166-1 alfa-2 eller tre siffer etter ISO-standard 3166-1 numerisk. Fordi ISO-standardene ikke har en underoppdeling som skiller Nord-Irland fra Det forente kongerike, kan de likevel ikke brukes i dette tilfellet. Rettsakten fastsetter at Nord-Irland isteden skal bruke koden IX, som er en kode på to bokstaver fastsatt i vedlegg I til forordning (EU) 2020/1470, som skal brukes dersom Nord-Irland skal behandles separat fra Det forente kongerike. Alternativt skal Nord-Irland bruke den tresifrede koden 899.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er tenkt gjennomført i en ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) sammen med delegerte forordninger (EU) 2019/2035, 2020/1625 og 2021/520. Foruten bestemmelsen som gjennomfører forordningene, vil forskriften også kunne inneholde utfyllende nasjonale bestemmelser som utnytter handlingsrommet i forordningene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynets tilsynssystemer må oppdateres for å kunne registrere dyr som innføres fra andre EØS-stater med identifikasjonskodene de er tildelt i opprinnelseslandet. Dette er engangskostnader, som er inkludert i overslaget over kostnadene med å gjennomgå og oppdatere disse tjenestene/systemene gitt i EØS-posisjonsnotatet for dyrehelseforordningen. Denne rettsakten fører ikke til at disse kostnadene blir større.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Denne rettsakten har ikke vært forelagt næringen spesielt. Imidlertid ble forordning (EU) 2021/520, som endres av denne rettsakten, forelagt representanter for husdyrnæringen og slakteribransjen med spørsmål om den krever endring i deres databaser, som utveksler data med Mattilsynets databaser. Svar ble bare mottatt fra Animalia. Animalia sa de må benytte samme format på opplysninger de skal utveksle med Mattilsynet. En endring av eksisterende opplysninger eller innføring av nye ID’er eller opplysninger vil medføre behov for endring også i næringens systemer. Da Animalia enda ikke vet hva som endres og til hva, kunne de likevel ikke si noe om kostnad.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1064
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429
Celexnr.: 32021R1064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2021
Frist returnering standardskjema: 22.10.2021
Dato returnert standardskjema: 20.10.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 90/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2022
Høringsfrist: 24.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.05.2022