Påføring av Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/.... av ..... om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal til tabellen i punkt I i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/… of … on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Burkina Faso, Cayman Islands, Morocco and Senegal to the table in point I of the Annex

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten må innlemmes etter vedtakelse og publisering raskt innlemmes i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

SU finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/849

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: