EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/981 av 17. juni 2021 om fornyet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfearter, prydfugler og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE), og oppheving av forordning (EF) nr. 271/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/981 of 17 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger CBS 109.713 and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger DSM 18404 as a feed additive for poultry species, ornamental birds and weaned piglets (holder of the authorisation: BASF SE), and repealing Regulation (EC) No 271/2009 and Implementing Regulation (EU) No 1068/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av enzymene endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (DSM 18404) som avlsteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Enzymene er godkjent til fjørfe, prydfygler og avvent smågris. Søker har vist at preparatet som er på markedet, samsvarer med det godkjente preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har effekt over foreslåtte minsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 22. mars 2010 nr. 440 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/981
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker