Forsiden

Korreksjonsfaktor 2021-2025

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/927 av 31. mai 2021 om fastsettelsen av en felleseuropeisk korreksjonsfaktor om justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter for perioden 2021-2025

Commission Implementing Decision (EU) 2021/927 of 31 May 2021 determining the uniform cross-sectoral correction factor for the adjustment of free allocations of emission allowances for the period 2021 to 2025

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettakten ble vedtatt 31. mai 2021 og publisert i EUs Official Journal 9. juni 2021. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 310/2021 og gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 4-1. 

Sammendrag av innhold

Gjennom direktiv 2003/87/EF etableres et europeisk system for handel med klimakvoter. Direktivet setter et tak på samlet antall tilgjengelige kvoter. Kvotene må gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige virksomhetene som omfattes av systemet. I henhold til kvotedirektivets artikkel 10 skal 57 prosent av kvotene auksjoneres til høystbydende. Kvotedirektivets artikkel 10a inneholder regler om hvordan resten av kvotene skal tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige i henhold til nærmere angitte kriterier. Kvotesystemets fjerde fase (årene 2021-2030) består av to tildelingsperioder; henholdsvis 2021-2025 og 2026-2030. Tildelingen av vederlagsfrie kvoter beregnes separat for hver femårsperiode. 

Det er de enkelte medlemsstatene som beregner den vederlagsfrie tildelingen til hver enkelt virksomhet i henhold til de felleseuropeiske kriteriene. EU-kommisjonen godkjenner de enkelte tildelingsvedtakene, men det er ingen garanti for at den samlede tildelingen av vederlagsfrie kvoter ikke overstiger det maksimalt tillatte nivået i henhold til direktivet. For det tilfellet at summen av tildelingen medlemsstatene har vedtatt overstiger det maksimale antallet vederlagsfrie kvoter, skal det i henhold til artikkel 10a nr. 5 etableres en felleseuropeisk korreksjonsfaktor som benyttes til å redusere tildelingen til alle virksomhetene som får tildelt kvoter vederlagsfritt. Hvis det er nødvendig å kutte den samlede vederlagsfrie tildelingen med for eksempel 2 prosent for å komme under det tillatte nivået, så skal klimakvotemyndighetene i den enkelte medlemsstaten redusere kvotetildelingen i hvert enkelt tildelingsvedtak med 2 prosent. 

I henhold til artikkel 14 nr. 6 i forordning (EU) 2019/331 skal det beregnes en egen felleseuropeisk korreksjonsfaktor som skal benyttes ved tildeling av vederlagsfrie kvoter for hvert år i den relevante tildelingsperioden. Rettsakten beregner den felleseuropeiske korreksjonsfaktoren for 2021 til 2025 og konkluderer med at faktoren skal være 100 %. Det fremgår også av rettsakten at korreksjonsfaktoren skal benyttes ved tildeling av vederlagsfrie kvoter for hvert år i perioden 2021 til 2025. Beregningen innebærer at det ikke er behov for å redusere den vederlagsfrie tildelingen i perioden 2021 til 2025 for å komme under det maksimale tillatte nivået. Det maksimale tillatte nivået på den vederlagsfrie tildelingen i 2021 er 643 280 693 kvoter. Summen av vederlagsfri tildeling i 2021 fremgår ikke av rettsakten - Kommisjonen konstaterer bare at den vederlagsfrie tildelingen ikke er høyere enn det maksimalt tillatte. 

I tilfeller hvor den maksimale tillatte vederlagsfrie tildelingen ikke utnyttes fullt ut, kan det overskytende volumet "spares" til året etterpå. Dette innebærer at EU-kommisjonen - når den skal vurdere om det senere blir behov for å begrense den vederlagsfrie tildelingen - kan ta "overskuddet" fra tidligere år med i betraktning.  

Ved Kommisjonens beregning av korreksjonsfaktoren for 2021 er det allerede tatt hensyn til tildelingen av vederlagsfrie kvoter til virksomhetene beliggende i EFTA-statene. Beslutningen vil med andre ord ikke bli endret som følge av at den innlemmes i EØS-avtalen og gjøres gjeldende for EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonens beslutning om fastsettelse av en felleseuropsiek korreksjonsfaktor er gjennomført i norsk rett gjennom en henvisning i den norske klimakvoteforskriften § 4-1. Det fremgår allerede av klimakvoteforskriften § 4-7 annet ledd at det ved tildelingen av vederlagsfrie kvoter skal tas hensyn til "en felleseuropeisk korreksjonsfaktor [...], som innlemmes i EØS-avtalen".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten fastsetter korreksjonsfaktoren for årene 2021 til 2025 til 100 % og har dermed ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles på hurtigprosedyre, men er likevel sendt til orientering til Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EUs kvotedirektiv som er innlemmet i EØS-avtalen. Tidligere beslutninger om korreksjonsfaktoren, dvs. kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 og beslutning 2013/448/EU, er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2021/927
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D0927

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 18.06.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 310/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.11.2021

Lenker