Forordning 2021/1088

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1088 av 7. april 2021 som endrer Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til oppdatering av referanser til krav til miljø beskyttelse

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 20211088 of 7 april 2021 amending Commission Regulation (EU) No 748/2012 as regards updating of the references to the environmental protection requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverket er basert på opinion 03/2020 som ble fremmet av EASA 9. oktober 2020 og ble behandlet i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet 29.10.2020.

Forordning (EU) 2021/1088 ble publisert i OJ 5. juli 2021. 

Sammendrag av innhold

ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP)  ble i februar 2019 enige om forbedringer i eksisterende standarder for støy, utslipp fra flymotorer og CO2-utslippsstandarder, samt en ny 'nonvolatile particulate matter '(nvPM) utslippsstandard. Endringene medfører endringer i ICAO Annex 16 Volume I, II og III. EASA (det europeiske flysikkerhetsbyrået) foreslår i Opinion 03/2020 at det europeiske regelverket skal tilpasses til disse endringene i ICAOs standarder og anbefalinger knyttet til miljøvern. Endringene skal bidra til en høy og enhetlig miljømessig standard og like konkurransevilkår i luftfarten.

Forordning (EU) 748/2012 refererer til miljøkravene i Amendment 12 til Volume I; Amendment 9 til Volume II; og den opprinnelige utgaven av Volume III som var gjeldende 1. januar 2018, alle til Anneks 16 til Chicago-konvensjonen.

Regelverket endrer forordning (EU) 748/2012 slik at det blir i samsvar med forordning (EU) 2018/1139. Se eget EØS-notat om endring av forordning (EU) 2018/1139 for å gjøre tilpasning i denne forordningen som følge av endringene i ICAO Annex 16. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 748/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Regelverket kan gjennomføres i norsk rett ved oppdatering av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene gjelder for motorprodusenter/konstruktører, som vi ikke har i Norge. Endringene vil således ikke få direkte konsekvenser for norske aktører.

Endringene vil ifølge EASA få betydning for designorganisasjonene (DOA) og produksjonsorganisasjonene (POA), samt luftfartsmyndighetene i land med slike. I tillegg vil de ha indirekte betydning for personer som er påvirket av flystøy og utslipp.

Regelendringene vil i følge EASA ikke ha betydning for flysikkerheten, men ha en positiv miljømessig betydning. I følge EASA vil endringene medføre kostnader for motorprodusenter og for flyselskaper som har motorer som ikke er i samsvar med nye krav. Et regelverk som er harmonisert med resten av ICAOs medlemsland vil imidlertid gi kostnadsgevinster, og dessuten bidra til like konkurransevilkår.

Sakkyndige instansers merknader

NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel. Det eri kke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1088
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32021R1088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2021
Frist returnering standardskjema: 18.08.2021
Dato returnert standardskjema: 04.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2020
Høringsfrist: 16.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker