EØS-notatbasen

Regulering av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 om endring i delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til krav til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1040 amending Delegated Regulation (EU) No 2016/128 as regards the requirements on pesticides in food for special medical purposes developed to satisfy the nutritional requirements of infants and young children

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/128 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål. Forordningen er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Med endringen oppnås samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider (forordning (EF) nr. 396/2005) og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 609/2013).

Artikkel 3 og vedlegg II og III til forordning (EU) 2016/128 endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene er det fordelaktig og forenklende å ha samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper.

Forbrukerne

Samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk vil også være være fordelaktig for forbrukerne. Som en konsekvens av samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er det lettere for virksomhetene å forholde seg til regelverket.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med næringsmidler til spesielle medisinske formål inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1040
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32021R1040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2021
Frist returnering standardskjema: 30.03.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 330/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2021
Høringsfrist: 19.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.01.2022

Lenker