Revisjon av miljøkriminalitetsdirektivet

Revisjon av direktiv 2008/99/EF om vern av miljøet ved strafferettslige bestemmelser (miljøkriminalitetsdirektivet)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken er til behandling hos DG Justice, i samarbeid med DG Environment.

Det er anslått at det vil komme et forslag til revidert direktiv i fjerde kvartal 2021.

Sammendrag av innhold

Miljøkriminalitetsdirektivet (direktiv 2008/99/EF) pålegger medlemsstatene en forpliktelse til å innføre strafferettslige sanksjoner i deres nasjonale lovgivning for overtredelser av fellesskapsrettens bestemmelser om miljøbeskyttelse. Formålet med direktivet er å effektivisere håndhevelsen av miljøregelverket og derved sikre vern av miljøet.

EU-kommisjonen gjennomførte en evaluering av miljøkriminalitetsdirektivet i 2019 og 2020. Formålet var å vurdere om de opprinnelige formålene med direktivet hadde blitt oppnådd og hvordan direktivet fungerer sammen med annen reguleringen innenfor miljø- og strafferett.

Evalueringen viste at selv om direktivet hadde bidratt til å etablere et felles rammeverk for reguleringen av miljøkriminalitet i EU, så gjenstod det fortsatt en del ulikheter og uklarheter knyttet til sentrale definisjoner. Man fant også at det var svært varierende sanksjonsnivå for brudd på miljøregelverkene i medlemslandene, og kravet om forholdsmessige, avskrekkende og effektive sanksjoner var ikke etterlevd i alle medlemsland. Evalueringen avdekket videre at miljøkriminalitetsdirektivet i liten grad hadde bidratt til å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid. Det manglet også en fungerende mekanisme for å sikre at nye rettsakter som er relevante for miljøkrimfeltet blir innlemmet i vedlegget til miljøkriminalitetsdirektivet. På nasjonalt nivå fant evalueringsteamet at det var manglende kompetanse på miljøkriminalitet blant de organene som skal håndheve regelverket. Et siste sentralt punkt fra evalueringen var at det var vanskelig å finne gode data på miljøkriminalitet i de enkelte land, fordi man i liten grad samlet inn detaljert statistikk på dette området. Hele evalueringen er å finne her: Evaluation of the Environmental Crime Directive | European Commission (europa.eu) (sist besøkt: 13.08.2021).

Etter evaluering var gjennomført ble det utarbeidet et "roadmap" i form av en Inception impact assessment, som er tilgjengelig fra denne siden: Environmental crime – improving EU rules on environmental protection through criminal law (europa.eu) (sist besøkt 13.08.2021). Der beskrives evalueringen i korte trekk og man oppstiller fem temaer som særlig relevante for revisjon:

 1. anvendelsesområdet for miljøkriminalitetsdirektivet, derunder om det fortsatt bør fastsettes gjennom en kombinasjon av definisjoner og vedlegg til direktivet, gjennom henvisning til miljøregelverk mer generelt eller ved å oppstille autonome definisjoner av miljøkriminalitet
 2. ytterligere avklaring av rettslige begreper i direktivet
 3. sanksjonstyper og -nivåer, herunder om det bør oppstilles minimumsnivåer for maksimumsstraffer, definere momenter som tilsier forhøyede straffer, supplerende reaksjoner/sanksjoner slik som erstatning og inndragning, knytte straffene til fordelen som er oppnådd ved lovbruddet eller den økonomiske situasjonen til foretakene som er involvert i lovbruddet
 4. internasjonalt samarbeid og koordinering av myndighet
 5. innhenting, deling og rapportering av statistiske data om miljøkriminalitet
 6. effektiv håndheving gjennom hele håndhevingkjeden.

I roadmap skisseres fire alternativer med tanke på å følge opp evalueringen:

 1. ingen ytterligere handling, eksisterende regulering anses i stedet som tilstrekkelig,
 2. oppheve miljøkriminalitetsdirektivet og overlate reguleringen til medlemsstatene,
 3. endre direktivet for å avhjelpe manglene som ble avdekket i evalueringen, eller
 4. som alternativ iii, men supplert med ikke-bindende veiledningsdokumenter.

 Av disse er det trolig alternativ iii) og iv) som er mest aktuelle. Roadmap var på høring i EU fra 2. desember 2020 til 30. desember 2020. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel for et eventuelt revidert direktiv vil være TEUV artikkel 83 nr. 2. Det gjeldende miljøkriminalitetsdirektivet ble hjemlet i TEU artikkel 175 (nå 191 TEUV). Endringen av rettsgrunnlag innebærer blant annet at det kan stilles minimumskrav til kriminalisering og straffenivåer.

Miljøkriminalitet er i Norge regulert i både straffeloven kapittel 23, og i spesiallovgivningen. Viktige eksempler på spesiallovgivning er forurensningsloven, produktkontrolloven og naturmangfoldloven, men en rekke andre lover er også relevante. Det er ikke grunn til å tro at innlemmelse av et revidert direktiv i EØS-avtalen vil kreve lovendring.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet besvarte en høring om revisjonen av direktivet med høringsfrist 3. mai 2021. Høringssiden, med alle høringssvar finnes her: Environmental crime – improving EU rules on environmental protection through criminal law (europa.eu) (sist besøkt 13.08.2021).

Vurdering

Det er foreløpig uklart hva et revidert direktiv vil inneholde av konkrete forpliktelser. Det er imidlertid allerede nå klart at revisjonen av miljøkriminalitetsdirektivet vil være hjemlet i TEUV artikkel 83 nr. 2. Dette hjemmelsgrunnlaget medfører at et eventuelt revidert direktiv ikke nødvendigvis vil være EØS-relevant. Ved innlemmelsen av miljøkriminalitetsdirektivet i EØS-avtalen, fremsatte EFTA-statene en felles erklæring om at "Future legislative measures adopted under Article 83(2) will not be EEA relevant" (Se JCD nr. 191/2015). Det må derfor foretas en ny vurdering av EØS-relevans.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker