Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om gebyrer til Den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre

Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1732 of 18 September 2020 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to securitisation repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er i kraft i EU og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en delegert rettsakt for utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen (STS-forordningen 2017/2402). Verdipapiriseringsforordningen artikkel 16 har bestemmelser om tilsynsgebyrer som ESMA pålegger verdipapiriseringsregistre. Gebyrene skal stå i et rimelig forhold til det berørte verdipapiriseringsregisterets omsetning og fullt ut dekke ESMA´s nødvendige utgifter til registrering av og tilsyn med registeret, samt godtgjørelse av de kostnader som nasjonale tilsynsmyndigheter måtte pådra seg som følge av delegasjon av oppgaver i medhold av verdipapiriseringsforordningen artikkel 14.

Den delegerte rettsakten gir nærmere bestemmelser om beregningen av gebyret ved søknad om etablering av verdipapiriseringsregister samt ved søknad om utvidet tillatelse fra transaksjonsregistre til også å omfatte virksomhet som verdipapiriseringsregister. Rettsakten inneholder videre bestemmelser om beregning av årlige tilsynsgebyrer for registrerte verdipapiriseringsregistre og for transaksjonsregistre med utvidet registrering, samt regler om generelle betalingsbetingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsene følger av hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen). Den delegerte kommisjonsforordningen påfører ikke nye forpliktelser. Søknader om registrering sendes til og behandles av ESMA, og ESMA har ansvaret for tilsyn med enhetene. Eventuell økt ressursbruk avhenger av om norske enheter søker om å bli registrert som verdipapiriseringsregister. Slike registre kjennetegnes av stordriftsfordeler og det er derfor nærliggende at det først og fremst vil være allerede godkjente transaksjonsregistre som søker om utvidelse av sine tillatelser. Det er ingen transaksjonsregistre etablert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten utfyller Forordning (EU) 2017/2402 (verdipapiriseringsforordningen) som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet for denne rettsakten må derfor tilpasses slik at den trår i kraft samtidig eller senere enn 2017/2402.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1732
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1732

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2020
Frist returnering standardskjema: 20.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: