Utfyllende regler til CRD med hensyn til regulatorisk teknisk standard for spesifisering av metodologien for identifisering av globalt systemviktige foretak

Delegert kommisjonforordning (EU) 2021/539 av 11. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatorisk teknisk standard for spesifisering av metodologien for identifisering av globalt systemviktige foretak og for definisjonen av underkategorier av globalt systemviktige foretak (EØS-relevant tekst)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/539 of 11 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet, og publisert i EU-tidende. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende, tekniske regler til CRD IV (kapitalkravsdirektivet) om metoden for vurdering av systemviktige banker.

Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) publiserte i juli 2018 en revidert metodologi for vurderingen av globalt systemviktige banker. Med dette innførte komiteen en ny indikator for å måle systemviktighet. Indikatoren inngår i en samlekategori som skal fange opp handelsvolum og i hvilken grad den individuelle bankens, eller bankgruppens, tjenester og infrastruktur kan erstattes av andre. Innføringen av en ny indikator vil ikke påvirke samlekategoriens relative vekting, da en annen indikator, handelsvolum, vektes tilsvarende ned. I vurderingen av hvorvidt en bank eller en bankgruppe er systemviktig, vektes overnente samlekategori med 20 prosent. For å tilrettelegge for bruken av den nye indikatoren, må foretakenes rapportering tilpasses fra dagens rapportering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Per 2020 er ingen norske banker eller bankgrupper, globalt systemviktige. Således vil rettsakten trolig ikke ha særskilte administrative konsekvenser for norske tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/539
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0539

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2021
Frist returnering standardskjema: 18.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker