EØS-notatbasen

Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til overgangsordninger for eksport av kjøtt- og benmel som brensel til forbrenning

Commission Regulation (EU) 2021/899 of 3 June 2021 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for the export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.04.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler eksport av kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) fra Irland til Storbritannia for forbrenning. En av måtene å disponere kategori-1 kjøttbeinmel (MBM) er ved forbrenning. Irland har ikke egne anlegg skom kan forbrenne kategori-1 kjøttbeinmel og er avhengig av å eksportere dette materialet til Storbritannia. Det er ikke tillat å eksportere kategori-1 kjøttbeinmel til forbrenning. Før 31/12-2020 da Storbritannia var medlem av EU var dette samhandel og ikke noe problem. Etter at Storbritannia gikk ut av EU 31/12-2020 er dette ikke tillat. Det åpnes nå for at det kan eksporteres kategori-1 kjøttebinmel fra Irland til Storbritannia i påvente av at Irland bygger sitt eget forbrenningsanlegg. 

Det stilles følgende krav:

 • Irske myndigheter skal godkjenne eksporten
 • Forebrenningsanlegget i Storbritannia må være godkjent for forbrenning av kategori-1 kjøttbeinmel
 • Materialet må være behandlet med metode 1 (trykksterilisering)
 • Skal være merket med glyceroltriheptanoate (GTH)
 • Materialet skal gå direkte fra produsent til forbrenningsanlegg uten mellomlagring i forseglede kontainere.
 • eksporten skal skje via. grensekontrollstasjon.
 • forsendelsen skal meldes i TRACES

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller industrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/899
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32021R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2021
Frist returnering standardskjema: 02.06.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 1/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.04.2021
Høringsfrist: 07.06.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.02.2022

Lenker