Evaluering kasserte kjøretøy

Evaluering av direktivet om kasserte kjøretøy

Evaluation of the end-of-life vehicle directive

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

EUs direktiv for kasserte kjøretøy (ELV-direktivet EC/2000/53) skal endres. EU-kommisjonen vil legge fram forslag til et revidert direktiv i 2022.

Som del av arbeidet gjennomfører EU-Kommisjonen en offentlig høring i andre kvartal 2021 i form av ett spørreskjema. Miljødirektoratet har svart på skjemaet.

Direktivet er nå 20 år gammelt. EU-kommisjonen mener direktivet på en effektiv måte har regulert innhold av farlige stoffer, miljømessig forsvarlig behandling og materialgjenvinning og annen gjenvinning. 

Økende mengder plast og elektronikk i kjøretøy, samt overgangen til elektrisk mobilitet gir likevel nye utfordringer. Disse utfordringene, samt ambisjonene i den grønne given (EU Green Deal), handlingsplanen for sirkulær økonomi fra 2020 og EUs klimamål gjør at EU-kommisjonen mener direktivet må fornyes. 

EU-kommisjonen peker på en del tema som de vil vurdere å adressere i sitt forslag til revidert regelverk:

 • Minimering av kasserte kjøretøy på avveie, herunder vil de vurdere harmonisering av systemer for registrering og avregistrering i kjøretøyregistre. 
 • Designkrav for å gjøre kjøretøy mer egnet for demontering og materialgjenvinning.
 • Krav til bruk av sekundære råvarer i nye kjøretøy.
 • Krav som fremmer ombruk og forberedelse til ombruk av deler.
 • Krav til produsent om gjøre tilgjengelig informasjon om materialer og komponenter i kjøretøy. 
 • Krav til materialgjenvinining av glass, plast og kritiske mineraler. 
 • Krav til demontering av komponenter for å fremme høykvalitets materialgjenvinning .
 • Det skal vurderes å inkludere motorsykler og lastebiler i regelverket.
 • Tydeliggjøre krav til produsentansvar.
 • Krav til bærekraft i verdikjeden for råvarer til nye biler

EU-kommisjonen vil se regelverket for kasserte kjøretøy i sammenheng med den foreslåtte forordningen om batterier og regelverk om registrering av kjøretøy. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom det kommer forslag om endringer i direktivet, kan dette være EØS-relevant og kreve endring i norske regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ukjent på det nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet følger EUs arbeid.  Det vil legges ut informasjon om EUs høringer på Miljødirektoratets nettsider.

Status

Vurdering

Andre opplysninger

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker