Plantevernmiddelrester D070113/03 (SANTE/12328/2020 rev.1)

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprole, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram and Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men har fått flertall i Stående Komite (PAFF pesticide residues). 

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet (SANTE/12328/2020) endrer grenseverdier (MRL) for aklonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134. Med unntak av ethirimol og lufenuron er alle stoffene godkjente aktive stoffer i EU, men det er bare aklonifen som er godkjent i brukt i Norge. Forslaget er under flere ulike prosedyrer og gjelder både søknader om MRL i forbindelse med godkjent bruk i EU, søknader om importtoleranse MRL (bruk utenfor EU/EØS) og revurdering av MRLer for aktive stoffer.


For Bacillus pumilus QST 2808 og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 har EFSA utarbeidet reasoned opinions i forbindelse med revurdering av grenseverdier (art. 12 prosedyre) vurdert at disse aktive stoffene kan oppføres på vedlegg IV som lister aktive stoffer som er vurdert at det ikke er behov for å fastsette noen MRL. 


For aklonifen (fenikkelfrø og karve), akrinatrin (salat), pentiopyrad (stangselleri og fennikel) og pikloram (blomstrende kålvekster) fastsettes det nye MRLer på bakgrunn av godkjent bruk i EU. 
For etirimol er ikke lenger godkjent som aktivt stoff i EU lenger, men etirimol er også en hovedmetabolitt for det aktive stoffet buprimate som er godkjent brukt som plantevernmiddel i EU. På grunn av en rapporteringsfeil ble MRL for etirimol i agurk fastsatt lavere ved forordning 2020/1566. Den lavere MRLen for etirimol i agurk kan gi MRL overskridelse ved godkjent bruk av bupirimat . Feil MRL for ethirimol i agurk endres ved denne forordningen. Fordi dette retter opp en feil i et tidligere MRL forslag skal MRL for ethirimol i agurk gjelde fra samme dato i EU som MRLer som endres av forordning 2020/1566 gjelder fra (17.mai 2021).


For klorantriniliprol (godkjent aktivt stoff i EU) fastsettes det en ny MRL for tørkede belgvekster på bakgrunn av en importtoleranse MRL-søknad knyttet til godkjent bruk av stoffet i USA. 
For lufenuron (ikke godkjent aktivt stoff i EU) fastsettes det MRLer for grapefrukt og sukkerrør på bakgrunn av en importtoleransesøknad MRL-søknad knyttet til godkjent bruk av stoffet i Brasil.


De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).
Forslaget innebærer ikke at MRLer fastsettes lavere og det er derfor ikke behov for overgangsordninger før nye MRLer trer i kraft i EU. 


I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 09.04.2021
Høringsfrist: 21.05.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker