Plantevernmidler - abamectin m.fl., forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/566 av 30. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS 1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H 14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (tidligere “Verticillium lecanii”) stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas klororafis stamme MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere “S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (tidligere “T. harzianum”) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere “T. harzianum”) stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii (tidligere “T. viride”) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/566 of 30 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) strain QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857 and GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) strain AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348, Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) strain BIPESCO 5/F52, metconazole, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis strain MA342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (formerly ‘S. griseoviridis’), Trichoderma asperellum (formerly ‘T. harzianum’) strains ICC012, T25 and TV1, Trichoderma atroviride (formerly ‘T. harzianum’) strain T11, Trichoderma gamsii (formerly ‘T. viride’) strain ICC080, Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole and ziram

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. april 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Alle de 35 aktive stoffene som omfattes av forordningen er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenninger utløper for de fleste 30. april 2021. De øvrige har en noe ulik utløpsdato for godkjenning. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse stoffene om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Gjeldende godkjenninger vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt, og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene fram til 30 april 2022.  

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flere av de aktive stoffene (abamectin, klopyralid, pyrimethanil m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/566
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R0566

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2021
Frist returnering standardskjema: 07.06.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker