Vet - HPAI tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/460 av 16. mars 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Ukraina på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/460 of 16 March 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Ukraine in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.04.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av Ukraina i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Forordning (EU) nr. 798/2008 setter også krav til betingelser for når et land eller område kan erklæres fri for fugleinfluensa.

Det er ble registrert nye tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i Ukraina i desember 2020. Landet har nå innført regionalisering for sykdommen og denne vil med rettsaktens endring avspeiles i vedlegget til fororodningen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/460
Celexnr.: 32021R0460

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.03.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 19.03.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: