Plantevernmiddelrester 2021/1810 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for cyprodinil I blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær

Commission Regulation (EU) 2021/1810 of 14 October 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue levels for cyprodinil in blueberries, cranberries, currants and gooseberries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Cyprodinil er godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Stoffet er godkjent brukt i Norge.

I forbindelse med godkjenning av bruk av plantevernmiddelpreparat som inneholder det aktive stoffet cyprodinil for bruk til blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær, er det søkt om å endre MRLer for cyprodinil i disse produktene. MRLer for blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær fastsettes til 8 mg/kg (tidligere 3 mg/kg).   

Forordningen er fastsatt i EU og den nye grenseverdien gjelder allerede i EU. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når forordningen tas inn i norsk regelverk.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Sectio Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 

Fordi det kun fastsettes høyere MRLer for cyprodinil ved denne forordningen, vil ikke forordningen få noen konsekvenser for godkjent bruk av stoffet i Norge. 

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides Database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1810
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1810

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2021
Høringsfrist: 14.01.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022