Biocid - ikke-godkjenning av visse aktive stoffer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1283 av 2. august 2021 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1283 of 2 August 2021 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 2. august 2021 og ble publisert i OJ 3. august 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014, som sist endret av forordning (EU) 2020/1036, inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 30. mars 2019.

For en rekke aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på listen har ingen søkere meldt interesse innen gitt frist, eller de interesserte har ikke oppfylte kravene. Beslutning (EU) 2021/1283 inneholder som følge av dette en liste over aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1283
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021D1283

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.09.2021
Dato returnert standardskjema: 02.09.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 65/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.07.2021
Høringsfrist: 24.08.2021
Frist for gjennomføring: 19.03.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.04.2022

Lenker