Forordning om statistikk over produktkontroll på grensa

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1121 av 8. juli 2021 om spesifisering av detaljer vedrørende statistiske opplysninger som medlemsstatene skal innsende vedrørende kontroll av produkter som innføres på EU-markedet, med hensyn til produktsikkerhet og produktsamsvar

Commission implementing regulation (EU) 2021/1121 of 8 July 2021 specifying the details of the statistical data to be submitted by the Member States as regards controls on products entering the Union market with regard to product safety and compliance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2021

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juli 2021.

Rettsakten er vurdert av alle EØS-/EFTA-statene og funnet EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.

Sammendrag av innhold

Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen springer ut fra forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen). Etter sistnevnte forordning artikkel 25(6) skal medlemsstatene hvert år sende Europakommisjonen detaljerte statistiske opplysninger om kontroller som er utført på produkter som er underlagt EU-produktkrav i forbindelse med innførsel på det indre markedet. Hovedformålet med regelverket er å ivareta et effektivt markedstilsyn for å sikre produktsikkerhet og overholdelse av de produktkrav som gjelder i det indre marked.

Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen er vedtatt av Europakommisjonen som er gitt slik kompetanse, jf. markedstilsynsforordningen artikkel 25(9). Førstnevnte forordning supplerer sistnevnte med hensyn til hvilke opplysninger som skal sendes Europakommisjonen.

Innholdet i forordningen

Artikkel 1: Bestemmelsen angir de opplysninger som skal sendes til Europakommisjonen. Disse er noe forenklet:

  1. Det samlede antall iverksatte inngrep tilknyttet grensekontrollen,
  2. det samlede antall inngrep som har medført suspensjon av overgang til fri omsetning; samt
  3. der markedsaktøren pålegges å gjennomføre spesifikke tiltak eller varen ikke tillates omsatt: dato for aksept av tolldeklarasjon, indikator på type tolldeklarasjon, opprinnelse, underposisjonskode, kombinert nomenklatur-kode, supplerende enheter, transportmåte, produktkategori, overtrådte EU-regelverk, samt indikator på om varen vil kunne omsettes på visse vilkår.

Artikkel 1 nr. 2. til 4. gir ytterligere presiseringer vedrørende hvilke tilfeller som skal medtas ved innrapportering, hvordan en skal telle antall, samt hvor opplysninger skal hentes fra.

Artikkel 2: Bestemmelsen angir dato for ikraftsettelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Markedstilsynsforordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. I arbeidet med gjennomføring av markedstilsynsforordningen i norsk rett, vil det bli foreslått en ny hjemmelbestemmelse i EØS-vareloven til å gi forskrift som gjennomfører utfyllende regelverk, herunder forordning om statistikk over produktkontroll på grensen.

Når nødvendig hjemmel i EØS-vareloven er på plass, vil det bli foreslått at forordning om statistikk over produktkontroll på grensen gjennomføres i forskrift. Forskriften vil bli vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Det anses ikke nødvendig med ytterligere lovendringer.

Det bemerkes at innrapporteringen etter forordningen antas å ikke skulle gjøres til Europakommisjonen, slik forordningen tilsier, men i stedet til ESA, jf. protokoll 1 nr. 4 til EØS-avtalen.

Forordning om statistikk over produktkontroll på grensen oppstiller ikke valgmuligheter. Det bemerkes likevel at Norge vil måtte ta stilling til hvilket forvaltningsorgan som har ansvar for å innsende omtalte produktkontrollstatistikk. Krav om slik utpeking følger imidlertid av markedstilsynsforordningen, ikke forordning om statistikk over produktkontroll på grensen.

Forordningen inneholder en hevnisning til kommisjonesforordning (EU) 2015/2446 som innholder utfyllende regler til EUs tollkodeks, forordning (EU) No 952/2013. Denne er ikke EØS-relevant og derfor ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette vurderes om dette gjør det nødvendig med en tilpasningstekst.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at forordningen ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for indre marked hvor berørte departementer deltar.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det tas ikke forbehold om Stortingets samtykke til innlemmelsen etter EØS-avtalen art. 103. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1121
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 30.09.2021
Dato returnert standardskjema: 25.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker