Endringsforordning til PRIIPs-forordningen om forlengelse av overgangsordningen for kollektive investeringsfond (UCITS og ikke-UCITS)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/2259 av 15. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 når det gjelder forlengelse av overgangsordningen for forvaltningsselskap, investeringsselskap og personer som gir råd om eller selger andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og foretak som ikke er UCITS

Regulation (EU) 2021/2259 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPs-forordningen) regulerer nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Produsenter av slike produkter skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument for at ikke-profesjonelle investorer skal få tilgang til viktig informasjon om produktet før avtale inngås. PRIIPS-forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018. Forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond, som etter nasjonale regler er underlagt UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon, samt personer som selger eller gir råd om andeler i slike verdipapirfond, er unntatt fra kravene i PRIIPs-forordningen gjennom en særskilt overgangsordning. Gjeldende overgangsordning frem til 31. desember 2021, er ved endringsforordningen forlenget til 31. desember 2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen anses å være EØS-relevant. PRIIPs-forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, men ikke trådt i kraft. Et lovforslag som vil gjennomføre PRIIPs-forordningen har vært på høring. Overgangsordningen for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond som nå er forlenget ved endringsforordningen, er omtalt i lovforslaget.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Rettsakten endrer bestemmelser i forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPs-forordningen) som ennå ikke er i kraft i EØS-avtalen. 

Endringsforordningen trådte i kraft i EU 21.12.2021. Ikrafttredelsestidspunktet bør tilpasses når forordningen tas inn i EØS-avtalen.

PRIIPs-forordningen er foreslått gjennomført i norsk rett gjennom ny lov om nøkkelinformasjon. Lovforslaget omhandler bl.a. overgangsordningen for  UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)397
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2259
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1286/2014
Celexnr.: 32021R2259

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 06.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker