Forslag til endring av PRIIPS-forordningen om forlengelse av overgangsordningen for kollektive investeringsfond (UCITS og ikke-UCITS)

Forslag til Europaparlaments- og Rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 når det gjelder forlengelse av overgangsordningen for forvaltningsselskap, investeringsselskap og personer som gir råd om eller selger andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og foretak som ikke er UCITS

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er foreløpig ikke endelig vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

PRIIPS-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Produsenter av slike produkter skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument for at ikke-profesjonelle investorer skal få tilgang til viktig informasjon om produktet før avtale inngås. PRIIPS-forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018. Forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond, som etter nasjonale regler er underlagt UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon, samt personer som selger eller gir råd om andeler i slike verdipapirfond, er unntatt fra kravene i PRIIPS-forordningen gjennom en særskilt overgangsordning. Gjeldende overgangsordning frem til 31. desember 2021, er ved forslaget til endringsforordning foreslått forlenget til 30. juni 2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til endringsforordning vil være EØS-relevant dersom det blir endelig vedtatt. PRIIPS-forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Et lovforslag som vil gjennomføre PRIIPS-forordningen har vært på høring. Den gjeldende overgangsordningen for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond som nå er foreslått forlenget ved endringsforordningen, er omtalt i lovforslaget.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken. 

Vurdering

Dersom forslaget til endringsforordning blir endelig vedtatt i EU, anses rettsakten å være EØS-relevant.

PRIIPS-forordningen er foreslått gjennomført i norsk rett gjennom ny lov om nøkkelinformasjon. Lovforslaget omhandler bl.a. overgangsordningen for  UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)397
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1286/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker